15 August 2012

WAJ3104: Kuiz 1

Kuiz ini terdiri daripada dua bahagian.
Masa menjawab : 2.15 – 4.00 pm

Jawab semua soalan. Anda dibenarkan membuat rujukan.

1. Berikan penjelasan tentang kaedah membaca berikut:

i. kaedah fonetik

ii. kaedah abjad

iii. kaedah pandang sebut

 

2. Anda ingin mengajar murid membaca dengan menggunakan aktiviti asosiasi benda dengan huruf konsonan. Huruf konsonan yang dipilih ialah k, s, t dan d.

Jelaskan langkah-langkah cara anda melaksanakan aktiviti tersebut menggunakan kaedah fonetik, kaedah abjad dan kaedah pandang sebut.

* Sila klik pada ‘Ulasan’ di bawah catatan ini untuk menjawab.

22 Comments

 • 2. untuk kaedah fonetik, guru membunyikan dahulu huruf konsonan yang dipilih. Guru membaca perkataan serta mengeja menggunakan suku kata berdasarkan gambar yang ditujukkan kemudian diikuti oleh murid.

  Bagi kaedah abjad, guru menyebut huruf konsonan yang dipilih. Guru membaca perkataan serta mengeja menggunakan suku kata berdasarkan gambar yang ditujukkan kemudian diikuti oleh murid.

  Bagi kaedah pandang sebut pula, guru menunjukkan gambar dan kemudian murid mengeja perkataan yang ditulis.

 • 1.Fonetik:membaca dengan menyebut perkataan , huruf atau suku kata dengan menghubungkan bunyi huruf.
  Abjad:penghafalan abjad, pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja

  2. kaedah fonetik
  Saya akan menggunakan beberapa kad imbasan berserta membunyikan huruf-huruf tersebut dan kemudian para pelajar mengikuti huruf-huruf tersebut

  kaedah abjad
  Saya akan menggunakan kad imbasan yang sama dengan kaedah fonetik tetapi mendedahkan mereka cara menyebut huruf menggunakan kaedah abjad.

  kaedah pandang sebut
  Saya akan menyediakan gambar-gambar yang mewakili huruf-huruf tersebut dan meminta para pelajar meneka gambar tersebut. Melalui kaedah ini,mereka dapat mengenal pasti bahawa huruf-huruf tersebut mewakili gambar yang diberi

 • 1. i) kaedah fonetik menekankan penguasaan hubungkait diantara huruf-huruf dan bunyi-bunyi huruf. kaedah fonetik hanya mensyaratkan kanak-kanak mengenal dan mengingat hanya 25 huruf dan bunyinya sahaja.
  ii) kaedah ini berfokus pada penghafalan abjad, pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja kerana kanak-kanak perlu menghafal abjad dan membentuk suku kata.
  iii) kaedah ini dinamakan kaedah pandang sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Kaedah ini dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan tidak kepada huruf atau suku kata.

  2.
  1) murid diarahkan menyebut abjad dari huruf a hingga z. kemudian murid perlu mengenalpasti kedudukan huruf konsonan k, s, t, dan d.
  2) murid perlu membunyikan huruf konsonan k, s, t dan d
  mengikut kaedah fonetik.
  3) kemudian guru akan menunjukkan gambar kerusi, sayur, tingkap dan duit untuk konsonan k, s, t dan d.
  4) murid akan menyebut gambar tersebut mengikut konsonan di
  bawah gambar. seterusnya murid diberikan ayat untuk dibaca

 • Soalan 1 :

  i – kaedah fonetik merupakan kaedah asas yang menekankan hubungan antara huruf
  dengan bunyi huruf. Kaedah ini digunakan untuk
  mengajar membaca kepada kanak-kanak yang baru
  mengenal huruf.

  ii – kaedah abjad adalah kaedah asas membaca yang dimulai dengan
  pengenalan kepada huruf-huruf atau abjad-abjad yang diikuti dengan
  membunyikan atau menyebut huruf-huruf tersebut.

  iii – kaedah pandang sebut adalah kaedah yang melibatkan dua aktiviti iaitu membunyikan perkataan atau suku kata berdasarkan gambar dan membunyikan ayat berdasarkan gambar yang ada cerita. Ia bertujuan membiasakan murid untuk mengecam pe
  rkataan atau ayat dan tidak mengeja perkataan atau ayat tersebut.

  Soalan 2 :

  3:51pm
  soalan 2

  1. murid akan disuruh memberitahu kedudukan huruf konsonan k, s, t, dan d dalam garis huruf.

  2. murid dikehendaki membunyikan huruf konsonan k, s, t dan d
  mengikut kaedah fonetik yang betul.

  3. kemudian guru akan menunjukkan gambar kasut, singa, tukul
  dan dadu untuk konsonan k, s, t dan d.

  4. murid akan menyebut gambar tersebut mengikut konsonan di
  bawah gambar tersebut. Seterusnya murid akan diberikan ayat untuk dibaca.

 • soalan 1:
  i) kaedah membaca secara fonetik adalah salah satu cara dimana kanak – kanak akan diajar untuk mengenali bunyi huruf dan seterusnya menggabungkan bunyi – bunyi tersebut untuk membentuk satu perkataan.
  ii) kaedah membaca secara abjad pula adalah satu kaedah yang digunakan untuk mengajar kanak – kanak tersebut menghafal setiap huruf A sampai Z sebelum diajar untuk membaca perkataan.
  iii) kaedah pandang sebut pula adalah satu kaedah dimana guru akan menunjukkan kad imbas kepada pelajarnya yang menunjukkan satu perkataan dan pelajar tersebut dikehendaki untuk menyebut perkataan tersebut.

  soalan 2:

  Untuk kaedah pandang fonetik, murid – murid akan dikehendaki untuk membunyikan bunyi fonetik bagi huruf yang dipilih, iaitu k, s, t dan d terlebih dahulu dan setelah itu, guru akan menerangkan benda yang dieja dengan huruf pertamanya adalah huruf yang dipilih tersebut. Sebagai contoh, bagi huruf k, pelajar akan membunyikan bunyi fonik bagi huruf k, iaitu “keh” dan guru akan mengaitkan kereta dengan huruf k kerana huruf pertama ejaannya adalah huruf k. Bagi huruf s pula, bunyi foniknya adalah “seh” dan objek yang dikaitkan adalah sabun. Bunyi huruf t pula adalah “teh” yang diwakili oleh objek telur. Untuk huruf d pula, bunyi foniknya adalah “deh” dan objek yang sesuai yang diberitahu oleh gurunya adalah durian.

  Bagi kaedah abjad pula, guru boleh menyuruh pelajarnya untuk menyebut huruf – huruf terpilih, iaitu k, s, t dan d. Setelah itu, guru akan menyebut benda yang huruf pertamanya adalah huruf terpilih tersebut mengeja perkataan tersebut supaya pelajar boleh mengikutinya. Sebagai contoh, murid akan menyebut huruf k dan guru akan menjelaskan bahawa objek seperti kayu dieja dengan huruf k di depan. Setelah itu, guru akan mengeja perkataan tersebut yang akan diikuti oleh pelajarnya.

  Untuk kaedah pandang sebut pula, murid akan disuruh untuk menyusun kad – kad yang tertulis huruf – huruf bagi membentuk satu perkataan yang mengeja gambar yang ditunjukkan. Setiap perkataan tersebut haruslah dimulakan dengan huruf k, s, t, dan d. Sebagai contoh, gambar yang ditunjukkan adalah gambar kereta dan murid harus menyusun huruf tersebut supaya ianya membentuk perkataan kereta.

 • 1 (i) kaedah fonetik adalah kaedah memadankan bunyi dengan huruf. sebagai contoh, konsonan f jika mengikut kaedah fonetik akan dibunyikan sebgai ‘fe’.

  (ii)kaedah abjad pula mementingkan hafalan terutama dari segi mengenali huruf, membentuk suku kata, dan membina ayat.

  (iii) kaedah ini mengkehendaki murid untuk mengecam dan mengenali hurf atau objek yang ditunjukan sama ada melalui kad gambar, kad huruf dan sebagainya…

  2 menggunakan kaedah fonetik:
  – guru akan menyedeiakan beberapa keping gambar seperti kucing, sikat, topi, dan dadu.
  – guru akan membunyikan pangkal huruf seperti k dengan sebutanyan ‘kee’ terlebih dahulu.
  -Setelah tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya, suku kata pula dibina. Misalnya, ‘ku’, ‘to’, ‘da’ dan ‘si’.
  – seterusnya, guru akan mengeja perkataan tersebut dengan membunyikan setiap huruf itu.
  – selepas itu, murid-murid akan mengikut cara guru tersebut mengejanya.
  – sebagai aktiviti peneguhan, murid-murid dikehendaki untuk mengeja dan membunyikan perkataan tersebut dengan kaedah fonik yang betul.
  – di samping itu, beri penekanan kepada penggunaan huruf k, s, t dan d tadi.

  menggunakan kaedah abjad
  -guru akan memeperkenalkan hurf ini tadi.
  – gurur akan menunjukan kad abjad dan menyebutnya terlebih dahulu. murid akan mengikutinya.
  -selapas itu, guru akan menunjukkan semula akd abjad dan murid dikehendaki untuk menyebutnya semula.
  -proses ini berulang sehingga murid berjaya mengenal keempat-empat abjad ini.

  kaedah pandang sebut.
  -guru menyediakan satu gambar objek yang mewakili 4 huruf tadi.
  -guru akan menunjukkan satu persatu gambar tersebut dan murid akan mengecam obejk yang ditunjukkan.
  – gruru memberikan murid beberapa suku kata dan dikehendaki untuk menggabungkan helaian suku kata tersebut bagi menamakan objek yang ditunjukan. contohnya bagi huruf k, guru akan menunjukan gambar kucing. murid akan mencari suku kata yang menggabungkan dan menjadi perkataan kucing

 • soalan 1
  i. pada asasnya, kaedah ini adalah untuk mengajar murid-murid antara simbol (huruf dan bunyi) supaya kemudian mereka dapat membaca(membunyikan) perkataan – perkataan baru yang mereka hadapi.

  ii. kaedah abjad ialah kaedah yang memberikan tumpuan kepada penghafalan abjad, pembentukkan suku kata dan aktiviti mengeja.

  iii. kaedah pandang sebut tidak dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid – murid terus diperkenalakan dengan seluruh perkataan dan disertai dengan gambar.

  soalan 2
  langkah 1 : kaedah fonetik
  – memperkenalkan murid – murid dengan bunyi huruf k, s d, dan t. Kemudian, melatih murid membunyikan huruf secara terasing.

  langkah 2 : kaedah abjad
  – murid hendaklah menghafal semua nama huruf iaitu huruf k, s, d dan t. Kemudian, guru memberi perkataan bermula dari huruf k, s, d dan t.

  langkah 3 : kaedah pandang sebut
  – guru menunjukkan gambar yang bermula dengan huruf k iaitui kayu, d = daun, t = tali, s = suis kepada murid – murid dan membimbing murid – murid menyebut perkataan tersebut.

 • Soalan 2
  Cara mengajar murid dengan menggunakan aktiviti asosiasi benda dengan huruf konsonan k, s, t dan d ialah dengan menyediakan Alat Bantu Menhajar yang efktif yang boleh digunakan untuk kaedah fonetik, abjad dan kaedah pandang sebut sekaligus.
  Langgkah-langkah;
  i. Sedikan 2 ruang yang boleh dimasukkan kad imbasan. Ruang tersebut adalah bersebelahan dan boleh dihasilkan dengan menggunakan plastic yang jernih.
  ii. Ruang pertama boleh diisi dengan huruf k,s, t dan d yang ada mennikut giliran manakala ruangan kedua perlu diisi dengan gambar yang bermula daripada huruf yang diletakkan didalam ruangan pertama.
  iii. Contoh; Huruf K diletakkan dalam ruangan pertama dan gambar kasut pula diletakkan pada ruangan kedua kerana perkataan kasut bermula daripada huruf k.
  iv. Pelajar akan mengecam gambarr pada ruangan pertama melalui kaedah pandang kemudian cuba menyebut nama huruf tersebut melalui kaedah abjad dan membunyikan huruf dengan menggunakan kaedah fonetik.
  v. Langkah i akan diulang semula sehingga langkah iv dengan menggunakan kad imbasan yang lain.
  Cara penggunaan Alat bantu Mengajar ini berkesan untuk menjalani aktiviti asosiasi benda dengan huruf konsonan k,s,t dan d menggunakan ketiga-tiga kaedah tersebut.

 • 1. Kaedah fonetik adalah kaedah asas membaca yang menekankan hubungan antara huruf (simbol) dengan bunyi. Membaca mengikut kaedah fonetik memerlukan murid bersedia lebih awal seperti mengetahui bunyi-bunyi huruf, boleh menyebutnya dengan baik seta dapat mengingatinya dalam tempoh yang lama. Seterusnya, mereka perlu perlu kenal huruf berkenaan dari segi bentuk, rupa dan cara menulis huruf tersebut di samping dapat mengaitkan huruf yang dilihat dengan bunyi yang dilafazkan. Penggunaan teknik yang betul membolehkan kanak-kanak mengenal bunyi dan mengaitkannya dengan bentuk huruf yang ditunjukkan kepada mereka dengan cepat dan pantas.
  Dalam kaedah abjad, pengajaran bacaan dimulai dengan pengenalan huruf atau abjad yang diikuti dengan membunyikan huruf-huruf tersebut. Daripada cantuman huruf-huruf, murid akan diperkenalkan pula dengan bunyi-bunyi atau suku kata yang digabungkan menjadi perkataan. Pengajaran membaca wacana akan dimulakan setelah murid menguasai bunyi-bunyi perkataan dalam ayat-ayat. Kaedah ini membolehkan mereka mengeja dan dapat membaca semua perkataan kerana asas bacaan ialah bunyi setiap huruf yang membentuk perkataan tersebut. Konsep ini dijalankan dengan memperkenalkan kepada murid-murid 26 huruf, iaitu huruf a hingga z. Kemudian diikuti dengan aktiviti memperkenalkan huruf-huruf vokal iaitu a,e, i, o, u dan huruf-huruf konsonan. Murid perlu menghafal setiap lambang abjad untuk membolehkan murid-murid membaca perkataan-perkataan.
  Melalui kaedah pandang sebut, murid dilatih untuk bagaimana untuk mengenali sesuatu perkataan atau ayat, tanpa mengejanya terlebih dahulu melalui latih tubi. Kaedah ini dapat memendekkan masa murid untuk mengeja perkataan dan masa yang ada boleh digunakan untuk tujuan pemahaman apa yang dibaca. Menurut kaedah ini, guru-guru perlu menunjukkan gambar terlebih dahulu kemudian murid-murid akan menyebut perkataan dan ayat-ayat pendek yang ditulis pada kad-kad imbasan secara beramai-ramaidengan bimbingan guru. langkah ini diikuti dengan membaca bahan yang sama daripada buku teks. Tidak ada cerakin dibuat terhadap perkataan-perkataan itu. Murid hanya perlu mengecam gambar dan menyebut perkataan berdasarkan gambar berkenaan. Setelah murid menguasai perkataan, barulah diperkenalkan kumpulan huruf yang membentuk perkataan.

 • 1.i)kaedah fonetik merupakan kaedah asas membaca yang menekankan hubungan antara huruf (simbol) dengan bunyi. kaedah ini amt sesuai untuk mengajar membaca kepada kanak-kanak yang baru mengenal huruf. Membaca mengikut kaedah ini memerlukan seseorang murid itu bersedia lebih awal seperti mengetahui bunyi-bunyi huruf, boleh menyebutnya dengan baikserta dapat mengingatinya dalam tempoh yang lama. Dalam kaedah ini, guru perlu memperkenalkan bunyi-bunyi yang senang disebut oleh murid terlebih dahulu berbanding bunyi sukar.
  ii)Kaedah abjad merupakan kaedah asas membaca yang paing tua digunakan oleh manusia untuk mangajarkan membaca dalam kalangan kanak-kanak. Kaedah ini berfokus pada penghafalan abjad, pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Oleh sebab usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan, maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja.
  iii) Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Melibatkan dua aktiviti iaiatu membunyikan perkataan atau suku kata berdasarkan gambar dan membunyikan ayat berdasarkan gambar yang ada cerita. Melalui kedah ini, murid akan dilatih bagaimana untuk mengenali sesuatu perkataan atau ayat, tanpa mengejanya terlebih dahulu melalui latih tubi.

  2. kaedah fonetik- guru megadakan aktiviti membunyikan huruf konsonan. Guru memnunjukkan kad imbasan yang mengandungi gambar benda dan huruf, contohnya gambar kasut dan huruf ‘k’ dan seterusnya meminta murid menyebut bunyi huruf-huruf tersebut.
  kaedah abjad- guru menunjukkan gambar dan huruf k, s, t dan d. Misalnya, huruf ‘d’ dan gambar dadu. Murid akan akan menyebut huruf tersebut.
  kaedah pandang sebut- Guru menunjukkan gambar objek yang bermula dari huruf k, s, t dan d. Hanya gambar yang ditunjukkan tanpa huruf. Kemudian guru meminta murid menyebut huruf pertama bagi objek tersebut.

 • Soalan 1:
  i) Kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Kaedah fonetik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid, diikuti dengan pengenalan huruf konsonan, pembentukan suku kata, dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja.
  ii) Kaedah abjad merupakan kaedah yang mengutamakan huruf depan bagi setiap perkataan. Guru akan memperkenalkan huruf vokal kepada murid diikuti dengan huruf konsonan. Nama-nama abjad dan bentuk huruf perlulah diingat oleh murid.
  iii) Dalam kaedah pandang sebut, murid hanya perlu menyebut perkataan pada kad-kad imbasan yang ditunjukkan oleh guru. Ianya bertujuan untuk murid membiasakan diri mengecam perkataan tanpa perlu mengeja dan ia dapat memendekkan masa murid untuk mengeja.

  Soalan 2:
  Pada mulanya, saya akan melatih murid menyebut keempat-empat huruf itu sehingga mereka mampu mengingat dan membunyikan huruf-huruf tersebut dengan tepat. Kemudiannya, saya akan melatih mereka untuk menulis huruf-huruf tersebut dengan betul mengikut cara menulis huruf yang betul. Akhir sekali, saya akan meminta murid membaca perkataan atau suku kata yang terdapat pada kad-kad imbasan yang saya sediakan yang melibatkan huruf-huruf tersebut sebagai huruf awal.

 • 1. Penjelasan tentang kaedah membaca berikut:
  i. Kaedah fonetik :
  Membaca dengan menggunakan kaedah fonetik adalah lebih kepada asosiasi bunyi. Murid yang membaca dengan kaedah fonetik ini akan lebih mudah faham kerana cara penyebutan sesuatu abjad itu dijelaskan dengan bunyinya sekali.

  ii. Kaedah abjad :
  Kaedah abjad ialah kaedah penghafalan abjad itu sendiri. Setiap murid yang membaca dengan kaedah abjad ini perlu tahu dan hafal kesemua huruf-huruf konsonan dan juga vokal. Contohnya perkataan ‘a’ untuk ayam. kebiasaannya, guru akan mengajar murid untuk mengenal huruf vokal terlebih dahulu sebelum mengajar huruf konsonan. Sebabnya ialah huruf vokal adalah lebih mudah untuk difahami dan dihafal oleh murid.

  iii. Kaedah pandang sebut :
  Kaedah pandang sebut ialah membaca dengan menggunakan kad imbasan. kad imbasan yang disediakan oleh guru hendaklah mempunyai grafik yang bersesuaian untuk memudahkan pelajar kenal akan setiap perkataan tersebut. Contohnya, murid mengecam gambar dan menyebut perkataan.

  Soalan 2 :
  Langkah-langkah mengajar murid-murid konosonan k, s, t dan d dengan menggunakan kaedah pandang sebut, fonetik dan abjad.

  Pada peringkat permulaan dalam mengajar murid-murid mengenal huruf, ia hendaklah dimulakan dengan kaedah fonetik. Sebabnya ialah kaedah fonetik ini lebih mudah untuk diikuti kerana murid boleh faham melalui bunyi huruf sekali.
  contohnya, konsonan k adalah untuk kasut, s untuk seluar, t untuk tali dan d untuk dagu. Benda yang dipilih untuk mengajar konsonan ini hendaklah benda yang dekat dengan diri seorang murid. seterusnya, ialah dengan mengajar murid dengan menggunakan kaedah pandang sebut. setelah murid pandai mengeja dengan menggunakan kaedah fonetik, guru hendaklah menggunakan kad imbas bagi membantu pelajar mengingat perkataan tersebut. kemudian, barulah guru mengajar murid-murid dengan menggunakan kaedah abjad apabila murid-murid dah faham dan ingat dengan contoh yang diberikan oleh guru tadi. Apa yang penting dalam mengajar huruf konsonan ini ialah contoh yang dipilih supaya murid lebih mudah faham. Kebiasaannya, murid lebih cenderung kepada benda yang berada di sekitarnya sahaja.

 • Soalan 1
  i. Kaedah Fonetik
  Kaedah fonetik merupakan kaedah membaca yang menekankan hubungan antara huruf (simbol) dengan bunyi. Kaedah ini perlu diperkenalkan kepada pelajar yang baru mengenal huruf agar dapat menyelaraskan huruf dengan bunyinya sekali. Kaedah ini memerlukan pelajar untuk mengenali huruf serta bunyinya terlebih dahulu agar mereka dapat mengingatnya dalam jangka masa yang panjang. Guru di dalam kelas tidak perlu untuk memperkenalkan semua bunyi sekali gus tetapi hanya memadai dengan beberapa bunyi asas terlebih dahulu.
  Kaedah ini mempunyai banyak kelebihan yakni melalui kaedah ini, pelajar berupaya untuk mengaikan huruf yang dilihat dengan bunyi yang betul. Ianya juga mengurangkan beban memori dan guru juga tidak perlu memperkenalkan semua huruf sekaligus. Malangnya, kaedah ini tidak sesuai untuk pelajar yang lembam dan hanya sesuai untuk pelajar yang bijak sahaja.
  Kesimpulannya, kaedah ini menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya tanpa perlu menghafal nama-nama huruf berkenaan.
  ii. Kaedah Abjad
  Kaedah abjad adalah kaedah yang terawal digunakan dalam pengajaran membaa dan juga merupakan satu kaedah klasikyang digemari oleh ramai guru. Pengajaran dimulakan dengan memperkenalkan huruf diikuti dengan membunyikan huruf. Hasil daripada cantuman huruf ini akan diajar selepas mereka menguasai tentang abjad yang mereka pelajri terlebih dahulu. Kaedah ini membolehkan mereka membaca dengan baik yakni asas membaca ialah bunyi setiap huruf yang membentuk perkataan tersebut.
  iii. Kaedah Pandang Sebut
  Kaedah ini ada kaedah dimana pelajar akan ditunjukkan dengan cara menunjukkan gambar kepada pelajar dan pelajar kemudiannya akan menyebut perkataan yang terdapat dalam gambar tersebut. Kaedah ini memerlkan pelajar untuk mengecam gambar dan barulah mereka diperkenalkan dengan kumpulan huruf yang membentuk perkataan tersebut. Kaedah ini adalah satu kaedah yang menjimatkan masa dan sesuai untuk dijalankan di dalam kelas.

 • SOALAN 1:

  i) kaedah fonetik ialah kaedah yang memperkenalkan bunyi secara sistematik. Kaedah ini memerlukan kanak-kanak untuk tahu bunyi huruf (meyebut dan mengingat huruf), dapat mengenal bentuk, rupa dan cara menulis huruf tersebut, dan dapat membuat kaitan antara huruf dengan bunyi huruf tersebut.

  ii) Kaedah abjab merupakan kaedah yang memfokuskan kepada penghafalan abjab, pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. kaedah ini juga disebut kaedah mengeja disebabkan ciri-ciri menghafal abjab dan membentuk suku kata yang ditegaskan dalam kaedah ini.

  iii) Kaedah pandang sebut ialah kaedah yang memfokuskan kepada pengamatan dan mengingat. kaedah ini memerlukan penggunaan kad perkataan. kad akan diimbaskan dan murid-murid akan menyebut perkataan tersebut beberapa kali tanpa mengeja lagi. Perkara yang di pandang pada kad ialah gambar objek dan yang disebut ialah perkataan pada objek tersebut.

  SOALAN 2:

  Pemilihan huruf k, s, t dan d merupakan suatu yang baik kerana bunyi konsonan ini mudah dipelajari berbanding yang lain. Dengan menggunakan kaedah fonetik antara contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah membuat aktiviti padanan. Dalam aktiviti ini, murid akan ditunjukkan kad huruf konsonan. Murid diminta untuk membunyikan huruf tersebut beberapa kali. Kemudian guru akan memberikan contoh benda yang mempunyai asosiasi dengan bunyi huruf konsonan yang murid sebut tadi. Kemudian murid dikehendaki memadankan huruf konsonan yang telah diberi dengan gambar yang betul.

  Untuk kaedah abjad pula, aktiviti padanan juga digunakan. Mulanya guru akan mengajar murid huruf pangkal bagi suatu perkataan atau objek. Contohnya, perkataan “tayar” di mana huruf pangkalnya ialah “t”. Murid akan mengingat huruf “t” digunakan dalam perkataan “tayar”. Kemudian, suatu gambar akan diberikan kepada murid. Murid diminta untuk padankan konsonan tersebut sesuai dengan gambar yang disediakan.

  Kaedah seterusnya ialah kaedah pandang sebut. Melalui kaedah ini, murid-murid akan ditunjukkan suatu gambar tanpa perkataan yang mewakili objek dalam gambar tersebut. Kemudian, murid akan diminta untuk menyebut nama objek yang terdapat dalam gambar. Guru akan meminta murid untuk nyatakan pangkal huruf bagi objek tersebut. Pangkal huruf tersebut akan dilekatkan pada gambar objek setelah apabila murid dapat menjawab dengan betul.

 • soalan 1

  i – kaedah asas yang menekankan hubungan antara huruf
  dengan bunyi huruf. Kaedah ini digunakan dalam
  mengajar membaca kepada kanak-kanak yang baru
  mengenal huruf.
  ii – merupakan kaedah asas membaca yang dimulai dengan
  pengenalan huruf atau abjad yang diikuti dengan
  membunyi huruf tersebut.
  iii – kaedah ini melibatkan dua aktiviti iaitu membunyikan
  perkataan atau suku kata berdasarkan gambar dan
  membunyikan ayat berdasarkan gambar yang ada cerita.
  Bertujuan membiasakan murid dalam mebiasakan mengecam
  perkataan atau ayat tanpa mengeja.

  soalan 2

  1. murid disuruh menyebut abjad dari huruf a hingga z. kemudian
  murid disuruh memberitahu kedudukan huruf konsonan k, s, t,
  dan d.
  2. murid disuruh membunyikan huruf konsonan k, s, t dan d
  mengikut kaedah fonetik.
  3. kemudian guru akan menunjukkan gambar kerusi, sayur, telinga
  dan dada untuk konsonan k, s, t dan d.
  4. murid akan menyebut gambar tersebut mengikut konsonan di
  bawah gambar. seterusnya murid diberikan ayat untuk dibaca.

 • NAMA : Marcus anak Gundi
  Kelas : PISMP MT 2

  1. i. Kaedah Fonik ialah satu kaedah untuk melatih murid mengenal huruf melalui padanan dengan bunyi. Pada asasnya kaedah ini adalah untuk mengajar murid melihat hubungan antara simbol iaitu huruf dan bunyi. murid juga diperkenalkan dengan bunti huruf dan bukannya nama huruf tersebut. Kaedah fonik juga sesuai untuk kanak-kanak yang baru mengenal huruf. Dua kaedah yang sesuai dalam kaedah fonik ialah melalui kaedah asosiasi bunyi dan asosiasi gambar. bagi asosiasi bunyi sebagai contoh, guru membunyikan ‘aa’ dan mengaitkannya dengan peristiwa atau kejadian di kawasan persekitaran seperti terkena api, ‘aaaaaaaaaaa panas!’. Bagi asosiasi gambar pula guru akan membunyikan bunyi ‘ee’ dan memegang gambar seorang mak.

  ii. Kaedah abjad ialah satu kaedah klasik dan paling tua. Kaedah ini dimulai dengan pengenalan abjad dan kemudian membunyikan abjad tersebut. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf secara mengikut turutan bermula dari A hingga Z. Kaedah ini juga lebih menekankan hafalan. Teknik pengajaran dimulakan dengan guru menunjukkan kad abjad kepada murid dan guru menyebut terlebih dahulu abjad-abjad tersebut untuk memperkenalkannya kepada murid. Kemudian, sekali lagi guru menunjukkan kad-kad abjad tersebut dan meminta murid untuk mengenalpasti dan menyebut abjad-abjad yang ditunjukkan dengan bantuan guru. Dalam Kaedah ini guru mengajar murid menghafal.

  iii. Kaedah ini dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Kaedah padang sebut ialah satu kaedah satu kaedah dimana kad gambar, kad huruf, kad suku kata dan kad perkataan boleh digunakan di peringkat awal pengajaran untuk memperkembangkan kemahiran membaca. Murid sendiri akan memegang kad-kad tersebut dan menyusunnya supaya menjadi perkataan yang bermakna. Kaedah ini mementingkan dua perkara iaitu:
  (a) Membunyikan perkataan rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar; dan
  (b) Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita.

  2. i. Kaedah fonik. Langkah -langkah untuk melaksanakan aktiviti ini iaitu saya memperkanalkan murid huruf dahulu seperti bunyi huruf ‘kk’, ‘ss, ‘tt’, dan ‘d’. Setelah tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya, suku kata pula dibina. Misalnya, ‘sa’, ‘da’, ‘tu’ ‘ka’ dan sebagainya. seterusnya membina perkataan. sebagai contoh ‘sa’ menjadi ‘saya’, ‘da’menjadi ‘daki’ dan seterusnya.
  ii. Langkah-langkah pelaksanaan kaedah abjad pada mula saya menghendaki murid-murid menghafal semua abjad a, b, c hingga z. Kemudian saya akan membawa kad seperti yang terdapat dalam soalan iaitu kad berhuruf ‘s’, ‘t’, ‘d’ dan ‘k’. seterusnya saya menunjukkan kad tersebut semula dan meminta murid-murid menyebutnya. Apabila berlaku kesilapan saya akan membetulkan kesilapan tersebut serta merta agar mereka lebih faham. selepas itu, saya akan meneruskan aktiviti dengan menyebut abjad tersebut dan murid menulisnya. Semua murid mesti menulis abjad saya pilih di papan tulis dan saya memilih murid-murid secara rawak.

  iii. Bagi kaedah padang sebut pula saya akan membawa dua kad bersama. kad pertama ialah perkataan dan kad kedua ialah gambar bagi perkataan tersebut. sebagai contoh, abjad ‘s’, ‘t’, ‘k’, dan ‘d’. Saya akan mengeluarkan kad kedua dahulu dan kemudian kad pertama. Contohnya, saya mengeluarkan gambar selipar dan murid akan meneliti gambar tersebut dan menyebutnya dengan betul. selepas itu barulah saya mengeluarkan kad pertama bagi mewakili kad kedua.

 • Jawapan

  Soalan 1.
  i. Kaedah Fonetik
  Kaedah Fonetik menggunakan bunyi-bunyian vokal dan konsonan untuk memperkenalkan perkataan. Contohnya bunyi vokal untuk ‘a’ merupakan furuf vokal untuk perkataan ‘ayam’. Contoh huruf konsonan pula iaitu huruf ‘k’ boleh dikaitkan dengan objek kerusi. Seterusnya, murid-murid akan mengingati bunyi-bunyian vokal dan konsonan itu dan mengaitkan dengan perkataan yang lain.

  ii.Kaedah Abjad
  Kaedah abjad mengutamakan abjad depan bagi memperkenalkan setiap perkataan. Guru akan mengajar murid huruf pangkal bagi setiap perkataan atau objek. Contohnya untuk perkataan ‘kereta’ , huruf pangkalnya ialah ‘k’. Melalui kaedah ini, murid akan mengingati perkataan ‘kereta’ bermula dengan huruf ‘k’.

  iii. Kaedah Pandang Sebut
  Kaedah pandang sebut ini merupakan kaedah yang digunakan dengan cara pengamatan dan mengingat. Contohnya apabila guru menunjukkan kad gambar bola dan tertera ejaan ‘bola’ di bawah gambar tersebut, murid akan mengamatinya dan menyebut perkataan itu. Seterusnya dia akan mengingati perkataan dan gambar tersebut. Apabila murid itu terpandang perkataan atau objek yang sama dalam situasi lain, murid tersebut akan terus mengetahui bunyi dan ejaan ‘bola’ itu.

  Soalan 2.

  Kaedah fonetik.
  Dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang bergambar, murid-murid diminta membunyikan bunyi huruf konsonan k, s, t, dan d. Kemudian menyebut perkataan yang diberikan seperti k = kasut , s = susu, t = tali, d = daun. Dengan kaedah ini, murid akan mengingati dan memahami bunyi-bunyian konsonan dan mengaitkan dengan objek atau perkataan lain.

  Kaedah abjad
  Guru menunjukkan huruf konsonan pada pangkal perkataan terlebih dahulu iaitu k, s, t, dan d. Kemudian perkataan dieja dan disebut oleh murid sehingga mereka faham dan mengingati objek tersebut. Sebagai contoh, k=ketupat, s=sabun, t=tuala, d=dadu.

  Kaedah pandang sebut.
  Kaedah ini dijalankan dengan cara guru menunjukkan kad perkataan bergambar kepada murid-murid. Murid akan memerhatikan gambar serta perkataan yang terdapat pada kad tersebut lalu menyebutnya. Contohnya, kasut, sikat, topi, durian.

 • 1. i) Kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. Melalui kaedah tersebut, murid-murid dapat mengenal huruf dan mengaitkan huruf dengan bunyi serta menyebut bunyi yang diajarkan.
  ii) Kaedah abjad merupakan kaedah dimana murid diajar menghafaz huruf secara teratur yang bermula dari huruf a hingga z. Melalui kaedah ini, murid diajar mengenal huruf kecil dan diikuti dengan huruf besar.
  iii) Kaedah pandang sebut ialah kaedah dimana perkataan ditulis pada kad imbasan bergambar dan murid dikehendaki untuk memandang dan menyebut perkataan tersebut tanpa perlu mengeja.

  2. Melalui kaedah fonetik, guru boleh menyuruh murid menyebut beberapa contoh nama benda yang bermula dengan huruf konsonan yang disebut oleh guru. Sebagai contoh, guru menyebut huruf k dan guru akan meminta seorang murid memberi contoh nama benda yang bermula dengan huruf k contohnya kaki,kereta dan kapur.
  Bagi kaedah abjad pula, guru akan memperkenalkan huruf kecil dari a hingga ke z terlebih dahulu diikuti dengan huruf besar. Selepas itu, guru akan meminta murid untuk memadankan huruf besar dengan huruf kecil dan seterusnya memberi murid satu kad gambar dan meminta mereka untuk melekatkan gambar di sebelah huruf yang merupakan huruf pertama dalam nama gambar tersebut. Sebagai contoh, selepas murid selesai memadankan huruf kecil dengan huruf besar bagi s, guru akan member murid kad gambar singa dan murid akan melekatkan gambar tersebut di sebelah huruf s.
  Bagi kaedah pandang sebut, guru akan membuat kad imbasan bergambar bagi setiap huruf. Guru akan menunjukkan kad imbasan tersebut dan murid akan menyebut nama bagi gambar pada kad tersebut. Seterusnya guru akan menunjukkan kad perkataan bagi gambar tadi dan meminta murid untuk menyebut perkataan tersebut tanpa perlu mengeja. Sebagai contoh, guru menunjukkan gambar dadu. Murid akan menyebut dadu dan kemudiannya guru menunjukkan kad perkataan bagi dadu dan meminta murid menyebut perkataan tersebut.

 • kaedah fonetik ialah kaedah yang menekankan hubungan antara huruf dan bunyi. seseorang perlu mengetahui bunyi-bunyi huruf supaya dapat menyebutnya dengan baik serta mengingat dalam jangka masa yang lama. penggunaan teknik yang betul membolehkan kanak-kanak mengenal bunyi dan mampu mengaitkannya dengan bentuk huruf yang ditunjukkan kepada mereka. contohnya, mereka dapat menyebut bunyi ‘ii’ apabila melihat huruf ‘e’. guru hanya memadai memperkenalkan bunyi huruf asas dahulu seperti huruf vokal. kelebihan kaedah ini ialah murid dapat mengaitkan huruf yang dilihat dengan bunyi dan mengurangkan bebanan memori murid-murid.

  kaedah abjad ialah kaedah bagi memperkenalkan 26 huruf kepada murid-murid bermula dengan a-z. bagi membolehkan murid membaca perkataan, mereka perlu menghafal lambang abjad. apabila huruf konsonan bertemu dengan huruf vokal akan menghasilkan bunyi. contohnya, ‘ka’, ‘ki’, ‘ku’ dan ‘ke’. semuua bunyi tersebut disambung supaya menjadi suku kata. kemudian rangkai kata, ayat dan seterusnya diajar membaca. kaedah ini menekankan murid untuk menghafal a-z. kelebihannya murid dapat membaca perkataan baharu serta dapat membina kemahiran asas dengan lebih kukuh.

  kaedah pandang dan sebut ialah guru perlu menunjukkan gambar terlebih dahulu, kemudian murid-murid akan menunjukkan perkataan dan ayat-ayat pendek yang ditulis pada kad imbasan. murid hanya perlu mengecam gambar dan menyebut perkataan berdasarkan gambar berkenaan. contohnya, murid diperlihatkan gambar baju. kemudian mereka dilatih menyebut ‘baju’ dan selepas menguasainya barulah diajar perkataan yang membentuk ‘baju’. kelebihan kaedah ini ialah menjimatkan masa kerana tidak perlu mengeja terlebih dahulu dan kaedah terpentas dalam kaedah membaca.

  soalan 2

  kaedah fonetik.
  1. guru menunjukkan kad imbasan yang mempunyai gambar katak untuk bunyi ‘kk’, gambar susu untuk bunyi ‘ss’, gambar topi untuk bunyi ‘tt’ dan gambar daun untuk bunyi ‘dd’.
  2. kemudian, guru mengajar murid membunyikan ‘k’ iaitu ‘ keh’, ‘seh’, ‘teh’ dan ‘deh’.
  3. murid diminta untuk mengulang beberapa kali supaya mahir menyebut bunyi huruf tersebut yang berbantukan gambar benda.

  kaedah abjad
  1. guru boleh mengaitkan gambar benda dengan sesuatu huruf. misalnya, ‘k’ untuk ‘kuda’, ‘s’ untuk ‘seluar’, ‘t’ untuk ‘telinga’ dan ‘d’ untuk ‘dadu’.
  2. murid diminta untuk menyebut huruf berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
  3. bagi tujuan pengukuhan, guru juga boleh menyanyi lagu ABC.

  kaedah pandang dan sebut.
  1. guru menunjukkan gambar benda melalui kad imbasan.
  2. contohnya, gambar kaki. murid diminta untuk menyebut berulang kali perkataan tersebut.
  3. kemudian, guru memperkenalkan perkataan yang membentuk ‘kaki’, iaitu k+a+k+i = kaki.
  4. murid juga berpeluang memahami maksud perkataan semasa menyebut berulang kali.

 • 1. (i) Murid diajar untuk melihat hubungan antara simbol (huruf) dengan bunyi supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baharu yang mereka jumpa. Kemudian, bunyi-bunyi huruf diajar. Lambang huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. Contoh : “a” dibunyikan ‘aaaa…..’. Setelah murid mengetahui hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya, mereka diajar untuk membina suku kata. Misalnya, ‘ca’, ‘ka’, ‘ru’ dan sebagainya. Seterusnya, suku kata yang dibina digabungkan menjadi perkataan seperti ‘ayam’, ‘orang’, ‘ibu’ dan sebagainya.

  (ii) Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf mengikut turutan bermula dari A hingga Z. Teknik pengajaran kaedah ini ialah, kad abjad ditunjukkan kepada murid dan guru menyebut terlebih dahulu abjad-abjad tersebut untuk memperkenalkannya kepada murid. Kemudian, sekali lagi guru menunjukkan kad-kad abjad tersebut. Murid diminta untuk mengenalpasti dan menyebut abjad-abjad yang ditunjukkan dengan bantuan guru. Kaedah ini diajar sehingga murid mahir. Dengan itu, barulah murid dapat memulakan proses pembelajaran membaca. Hal yang sedemikian kerana, jika murid belum mampu mengenalpasti huruf atau abjad, adalah mustahil untuk mereka pandai membaca.

  (iii) Dua perkara penting dalam kaedah ini ialah:
  (a) Membunyikan perkataan rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar; dan
  (b) Membunyikan ayat melalui cerita bergambar.
  Teknik pengajaran adalah, kad perkataan digunakan bagi melatih murid menyebut perkataan yang dipaparkan oleh guru secara cepat dan pantas tanpa perlu mengeja terlebih dahulu. Dengan ini, keupayaan murid untuk membaca dapat ditingkatkan.

  2. (i) Kaedah Fonetik:
  Langkah 1 – Menyediakan kad-kad huruf konsonan (k, s, t dan d).
  Langkah 2 – Memperkenalkan huruf-huruf konsonan tersebut disertai dengan bunyi.
  Langkah 3 – Mengajar murid membina suku kata menggunakan huruf-huruf konsonan tersebut. Contohnya, ‘ka’, ‘sa’, ‘ta’ dan sebagainya.
  Langkah 4 – Meminta murid untuk membina satu perkataan ringkas menggunakan setiap suku kata yang telah dibentuk.

  (ii) Kaedah abjad:
  Langkah 1 – Menyediakan kad-kad huruf konsonan k, s, t, dan d.
  Langkah 2 – Meminta murid untuk menghafal huruf-huruf tersebut.
  Langkah 3 – Menguji murid untuk membaca huruf-huruf tersebut semula.
  Langkah 4 – Membantu murid memperbetulkan cara lafazan huruf sehingga murid-murid mahir dan mengingati setiap huruf.

  (iii) Kaedah Pandang Sebut:
  Langkah 1 – Menyediakan kad perkataan.
  Langkah 2 – Mengajar murid menyebut perkataan yang dipaparkan menggunakan kad perkataan secara cepat dan pantas tanpa perlu mengejanya terlebih dahulu.
  Langkah 3 – Menguji murid untuk membunyikan perkataan rangkai kata berdasarkan gambar dan membunyikan ayat melalui cerita bergambar.

 • Soalan 1
  i) Kaedah fonetik ialah kaedah yang menggunakan bunyi – bunyian vokal dan konsonan untuk memperkenalkan perkataan.

  ii) Kaedah abjad ialah kaedah yang mengutamakan abjad depan bagi setiap perkataan. Guru akan menekankan abjad depan setiap perkataan bagi memperkenalkan murid – murid kepada sesuatu perkataan.

  iii) Kaedah pandang sebut ialah kaedah yang memerlukan kemahiran mengamati dan mengingat sesuatu gambar dan perkataan. Apabila sesuatu gambar ditunjukkan, murid secara automatik akan mengetahui ejaan dan bunyi perkataan bagi gambar tersebut. Namun begitu, guru hendaklah mengajar murid – murid untuk menyebut perkataan tersebut terlebih dahulu dengan berpandukan gambar yang merujuk kepada perkataan tersebut.

  Soalan 2
  i) Menggunakan kaedah fonetik, murid – murid akan diajar menyebut bunyi – bunyi huruf – huruf konsonan “k”, “s”, “t”, dan”d”.

  ii) Menggunakan kaedah abjad, murid – murid akan diajar dengan cara memperkenalkan beberapa perkataan yang mana huruf pangkalnya bermula dengan huruf yang ingin diajarkan. Contohnya, untuk huruf “k”, gunakan “kuku”, “s”, gunakan “satu”,”t”, gunakan “tali”, dan “d”, gunakan “dadu”.

  iii) Menggunakan kaedah pandang sebut, murid – murid akan diajar dengan cara menunjukkan gambar yang mana huruf awal bagi gambar tersebut bermula dengan huruf yang ingin diajarkan. Contohnya, bagi huruf “k”, “s”, “t” dan “d”, guru boleh menggunakan gambar “kaki”, “susu”, “tali” dan “dadu”.

 • 1 (i)Kaedah abjad- murid menghafaz bentuk huruf berdasarkan susunan a-z melalui nyanyian, kad, pasir, plastisin dan lain-lain.

  (ii)Kaedah fonetik- murid menghafaz bunyi huruf dan seterusnya murid melihat lambang dan menghafaz bunyinya. sebagai contoh, b dibunyikan ‘be’ manakala z dibunyikan ‘zi’.

  (iii)kaedah pandang sebut- murid terus diperkenalkan kepada perkataan yang ditulis pada kad imbasan bergambar. oleh sebab murid-murid telah menguasai sejumlah kosa kata, maka pengajaran prabacaan hendaklah bermula dengan pengalaman tersebut.

  2. melalui kaedah fonetik, guru harus mengungkapkan sebutan bagi huruf k, s, t dan d dengan betul supaya murid juga dapat menyebut dengan betul. kemudian, murid diajar suku kata setelah tahu hubungan huruf dengan bunyinya. kemudian, suku kata akan digabungkan bagi membentuk perkataan serta akan diteruskan lagi dengan pembacaan ayat-ayat mudah.
  melalui kaedah abjad pula, guru harus mengajar murid untuk menghafaz huruf-huruf tersebut sehingga lancar. setelah itu, dibunyikan huruf vokal dan digabungkan dengan huruf konsonan untuk membentuk suku kata. kemudian, guru memperkenalkan ayat-ayat mudah yang perkataannya mempunyai pola kv+kv.
  seterusnya, melalui kaedah pandang sebut, guru harus menyediakan kad imbasan atau alat bantu mengajar yang menarik. setiap huruf akan disertakan dengan gambar dan guru akan menyebut benda yang tertera pada kad. murid akan mengajuk guru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


nine − = 2