Aktiviti : Pilih lagu – dengar – dan transkripsikan.

Lagu yang dipilih: Anak (Freddie Aguilar)
——

(i)  Transkripsi luas menggunakan tanda /   /

(ii)  Transkripsi sempit menggunakan tanda [   ]

 

Selain itu bandingkan juga tanda-tanda lain yang digunakan dalam transkripsi sempit berbanding transkripsi luas.