Kuiz BMM3101 (Kumpulan: PKPJBM)

Soalan:

1. Bincangkan tujuan kemahiran menulis.

2. Huraikan tujuan kemahiran membaca.

Masa menjawab: 8.00pm – 9.00pm

 

You May Also Like

About the Author: bukharishafie

23 Comments

 1. SOALAN 1

  Matlamat Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia adalah untuk membolehkan pelajar yang telah tamat pengajian mencapai tahap penguasaan dalam kemahiran-kemahiran asas termasuklah penulisan. Kamarudin Husin (1999) mentakrifkan penulisan sebagai pelahiran perasaan, fikiran dan idea dalam bentuk grafik. Manakala, menulis ditakrifkan sebagai proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat.
  Secara umumnya, terdapat empat tujuan menulis iaitu ekspresif, pemujukan, informatif dan kesusasteraan. Bagi tujuan ekspresif, penulis menulis untuk tujuan melahirkan perasaan, idea, hujah dan sebagainya. Tujuan menulis ini tidak begitu mengambil kira aspek pembaca kerana ia hanya berfokus kepada perasaan, pengalaman, dan keperluan penulis semata-mata. Hasil penulisan ialah seperti sajak dan novel.
  Tujuan kedua ialah pemujukan. Pemujukan khusus untuk memberikan kesan perasaan dan menarik perhatian pembaca. Tujuan ini boleh ditulis dengan pelbagai gaya bagi memujuk dan menimbulkan keinginan serta emosi pembaca.
  Ketiga, informatif. Menulis untuk tujuan informative merujuk kepada penulisan yang bersifat eksternal, iaatu untuk memberikan maklumat kepada pembaca. Tujuan menulis informative lazimnya berbentuk prosa, berbeza dengan zaman dahulu yang menggunakan bentuk puisis untuk tujuan informatif.
  Keempat, tujuan kesusasteraan mempunyai ciri-ciri stilistik iaitu gaya bahasa penulisan. Ia menunjukkan cara elemen-elemen bahasa digunakan termasuklah struktur dan pola pada peringkat frasa dan keseluruhan karangan. Sebagai contoh ialah fiksyen.
  Walaubagaimanapun, tujuan menulis dapat dilihat dengan lebih jelas melalui dua aspek iaitu menulis untuk tujuan serta merta dan menulis untuk tujuan lanjutan. Menulis untuk tujuan serta merta ialah mendirikan asas menulis yang kukuh supaya murid-murid boleh menulis dengan baik, cekap dan pantas. Selain itu, menulis untuk tujuan serta merta juga membolehkan murid-murid mengeja perkataan dengan pantas dan menyusun ayat dengan betul supaya pembaca mudah memahaminya. Manakala menulis untuk tujuan lanjutan ialah menulis untuk meluaskan pengetahuan, pengalaman sedia ada dan matlamat menerusi penulisan. Menulis untuk tujuan lanjutan juga bertujuan memberikan kepuasan jiwa, pemikiran, pengalaman dan perasaan melalui penulisan.

  SOALAN 2

  Kemahiran membaca merupakan satu kemahiran bahasa yang penting. Melalui pembacaan seseorang itu boleh menerokai alam ilmu pengetahuan yang tidak dapat ditempuhinya melalui pengalaman-pengalaman biasa yang lain. Pembacaan membawa seseorang kea lam imaginasi di luar daripada situasi kehidupan yang dilaluinya sehari-hari. Pembacaan juga boleh membuka dan memperluaskan pemikiran dan pengetahuan seseorang dalam pelbagai bidang.
  Menurut Atan Long membaca melibatkan kebolehan mengenal lambing-lambang itu semula kepada bunyi bahasa dan memahami makna atau tanggapan yang disampaika oleh tulisan itu.
  Pada amnya, tujuan kemahiran membaca adalah untuk membolehkan murid-murid mengenal huruf-huruf, menyebut nama dan bunyi huruf. Boleh menyebut perkataan-perkataan yan dibentuk melalui jalinan huruf-huruf dengan betul dan dapat digunakan dalam pertuturan. Secara tidak langsungnya membolehkan murid-murid membina kebiasaan menutur ayat-ayat yang gramatis sebagaimana dalam bahan bacaan yang dibaca oleh mereka. Justeru itu, ianya dapat menambah ilmu pengetahuan disamping dapat memudahkan murid-murid unuk menyelesaikan masalah-masalah seharian baik yang berhubung dengan diri sendiri ataupun masyarakat amnya.
  Secara umumnya, terdapat tiga tujuan membaca seperti membaca untuk pengalaman sastera. Membaca untuk mendapatkan maklumat dan membaca untuk menyelesaikan sesuatau tugasan. Membaca untuk pengalaman sastera melibatkan pembacaan bahan-bahan sastera bagi meneroka perkara yang berlaku di persekitaran manusia. Di sekolah guru menggunakan pelbagai bahan sastera seperti novel dan cerpen. Membaca untuk tujuan mendapatkan maklumat pula melibatkan pembacaan bahan dan teks yang berbentuk informatif bertujuan untuk memperoleh maklumat umum atau spesifik tentang sesuatu perkara.

 2. 2.0 Tujuan Kemahiran Membaca

  Tujuan utama seseorang membaca adalah untuk memperoleh atau menginterpretasikan makna daripada bahan yang dibaca. Aktiviti membaca merupakan aktiviti yang melibatkan proses mental yang agak rumit. Secara umumnya, terdapat tiga tujuan membaca. Antaranya, membaca untuk pengalaman sastera, membaca untuk mendapatkan maklumat, dan membaca untuk menyelesaikan tugasan.

  Membaca untuk pengalaman sastera melibatkan pembacaan bahan-bahan sastera bagi meneroka perkara yang berlaku di persekitaran manusia, menghubungkan peristiwa naratif dengan pengalaman peribadi dan menghubungkaitkan emosi dengan situasi dan kemungkinan tertentu. Di sekolah, guru menggunakan pelbagai bahan sastera seperti novel dan cerpen untuk mencapai tujuan membaca untuk pengalaman sastera kepada para pelajar.

  Seterusnya, mambaca untuk mendapatkan maklumat. Ia melibatkan pembacaan bahan dan teks yang berbentuk informatif bertujuan untuk memperoleh maklumat umum atau spesifik tentang sesuatu perkara. Tujuan ini memerlukan pendekatan membaca yang tertentu iaitu yang melibatkan strategi membaca dan berfikir yang nyata berbeza daripada tujuan membaca yang lainnya. Sebagai contoh, pembaca perlu menginterpretasikan bahan lain yang disertakan dengan dalam teks seperti carta, graf dan lain-lain bahan yang diperolehi daripada penulisan ilmiah seperti biografi, artikel sains dan sebagainya.

  Selain itu, membaca untuk menyelesaikan tugasan juga merupakan antara tujuan kemahiran membaca. Ia melibatkan pelbagai jenis bahan bacaan bagi menyelesaikan tugasan. Hal ini adalah kerana, maklumat yang terdapat di dalam bahan-bahan yang berbeza-beza itu dapat digunakan bagi memberikan panduan dalam menyelesaikan tugasan. Bagi murid pula, mereka bukan sahaja membaca untuk menyelesaikan sesuatu tugasan, malah mereka membaca bahan bacaan yang pelbagai sebagai persediaan bagi menghadapi peperiksaan

 3. Assalamualaikum encik.
  Bincangkan tujuan kemahiran menulis.
  Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat, serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Terdapat beberapa tujuan menulis antaranya ialah bertujuan untuk mengeluarkan informasi atau maklumat ke dalam bentuk ayat. Bagi menyampaikan sesuatu maklumat kita boleh menggunakan beberapa kaedah dan salah satunya ialah melalui kemahiran menulis. Melalui kemahiran ini secara tidak langsung dapat memudahkan seseorang untuk menyampaikan seseuatu maklumat kepada orang lain. Selain daripada itu, kemahiran menulis ini juga bertujuan untuk memberikan peluang kepada seseorang individu untuk meluahkan perasaan mereka. Untuk meluahkan perasaan menggunakan kemahiran menulis, seseorang individu itu boleh meluahkan perasaan merekan melalui penulisan sajak, syair, gurindam, seloka dan juga lagu. Melalui penulisan kreatif ini individu itu akan dapat meluahkan perasaan mereka tanpa rasa segan. Disamping itu juga, kemahiran menulis ini juga dapat membantu murid dalam menambahkan penguasaan mereka dalam membuat pelbagai jenis ayat serta dapat mengetahui perkataan atau kosa kata baru semasa menulis. Melalui kemahiran menulis, murid akan menjadi lebih peka tentang kesalahan ayat yang terdapat didalam ayat yang dilakukan. Tujuan asas kemahiran menulis ialah untuk membina asas menulis yang kukuh dalam diri seseorang murid. Hal ini kerana, jika seseorang murid itu tidak menguasai kemahiran menulis, mereka akan menghadapi masalah apabila meningkat dewasa. Masalah dalam kemahiran menulis akan membawa kepada masalah membaca terhadap murid-murid itu.

  Huraikan tujuan kemahiran membaca.
  Terdapat beberapa tujuan yang dapat dilihat dalam kemahiran membaca. Antara tujuan kemahiran membaca ialah untuk menambahkan bilangan kosa kata yang diketahui. Kemahiran membaca ini barkait rapat dengan beberapa kemahiran yang lain. Contohnya seperti kemahiran menulis, apabila seseorang murid itu banyak membaca secara tidak langsung bilangan kosa kata yang diketahuinya bertambah. Hal ini akan memudahkannya untuk mengaplikasikan perkataan tersebut didalam kemahiran menulis. Selain daripada itu, kemahiran membaca ini bertujuan untuk mengajar murid untuk mendapatkan maklumat atau fakta tentang sesuatu pembacaan yang dibaca. Kemahiran membaca ini terbahagi kepada beberapa jenis antaranya ialah pembacaan mentalis iaitu membaca secara senyap. Melalui pembacaan secara senyap ini akan dapat membantu murid memahami apa yang dibaca dan sekaligus mendapatkan maklumat yang terdapat didalam pembacaan mereka. Selain daripada itu juga, kemahiran membaca ini juga bertujuan untuk mengumpulkan maklumat yang pelbagai. Terdapat pelbagai jenis media bacaan. Bagi murid yang suka membaca pembacaan daripada pelbagai media, mereka akan mendapat banyak info yang serta input yang berguna untuk mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat menambahkan pengetahuan mereka. Tambahan lagi, melalui kemahiran membaca ini dapat membantu murid untuk mendapatkan gambaran awal dalam sesuatu pembelajaran yang akan dipelajari oleh mereka. Kebanyakan guru akan meminta murid mereka untuk membaca terlebih dahulu tentang tajuk yang bakal diajar supaya dapat memudahkan murid-murid mereka memahami sesuatu tajuk yang akan diajar.

 4. Assalamualaikum encik.

  1. Bincangkan tujuan kemahiran menulis.

  Tujuan kemahiran menulis dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu tujuan serta-merta dan tujuan lanjutan. Bagi tujuan serta-merta, kemahiran menulis dapat membina asas menulis yang kukuh untuk membolehkan murid menulis dengan baik, cekap dan pantas. Murid dapat memperkukuhkan kemahiran motor halus mereka untuk menghasilkan tulisan yang lebih baik. Selain itu, kemahiran menulis juga dapat membantu murid-murid untuk melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Sebagai contoh, murid dapat menceritakan semula pengalaman-pengalaman yang dilaluinya dalam kehidupan seharian seperti berkelah di pantai bersama keluarga ke dalam bentuk karangan. Oleh itu, secara tidak langsung kemahiran menulis dapat membantu murid-murid untuk menyuburkan minat dalam menulis atau mengarang. Seterusnya, kemahiran menulis ini juga dapat menambah dan meluaskan pengetahuan murid dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. Bagi tujuan lanjutan pula, kemahiran menulis dapat meluaskan pengetahuan pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan. Jika murid dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik, murid dapat menyampaikan maklumat kepada orang lain melalui penulisan yang dikarangnya. Untuk jangka masa yang panjang, ia adalah untuk menyediakan mereka dengan pengetahuan supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan orang ramai. Ini bermakna jika murid boleh menulis dengan baik, secara tidak langsung ianya akan menambahkan pengetahuan murid tentang isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling dan murid dapat memberikan respons serta berkongsi pandangan melalui penulisan.

  2. Huraikan tujuan kemahiran membaca.

  Tujuan kemahiran membaca juga dapat dibahagikan kepada dua aspek iaitu tujuan serta-merta dan tujuan lanjutan. Bagi tujuan serta-merta, kemahiran membaca membolehkan murid-murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang digunakan. Ini bermakna jika murid dapat menguasai kemahiran membaca, murid dapat membaca sesuatu bahan dengan lancar, tidak teragak-agak dan tidak mengambil masa yang panjang untuk menghabiskan bacaannya. Tujuan yang kedua pula ialah untuk mewujudkan sikap suka dan mahu membaca serta mencari pengertian daripada apa yang dibaca. Jika murid dapat memahami apa yang dibacanya, secara tidak langsung akan terbit minat untuk membaca secara berterusan. Oleh itu, murid dapat menambah dan memantapkan lagi perbendaharaan katanya. Bagi tujuan lanjutan pula, kemahiran membaca dapat menyediakan murid untuk berfikir dan melahirkan fikiran secara teratur. Apabila murid boleh membaca dengan baik,maka dapatlah mereka menambah satu lagi alat perhubungan iaitu membolehkan mereka merapatkan diri dengan orang yang ada di sekelilingnya. Selain itu, melalui kemahiran membaca murid juga dapat menambah bahan fikiran untuk dijadikan panduan hidup iaitu dengan meneladani perkara-perkara yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh, jika murid membaca tentang buku-buku yang mempunyai nilai murni dan pengajaran di hujung ceritanya, murid dapat menambahkan nilai-nilai murni di dalam kehidupan sehariannya.

 5. Tujuan kemahiran menulis

  Kemahiran menulis ialah satu bentuk kemahiran berbahasa dan berkomunikasi yang penting dalam kehidupan manusia hari ini. kemahiran ini berkaitan dengan dua tujuan penting, iaitu kemahiran meluahkan idea agar dapat dibaca dan kemahiran menggunakan lambang tulisan bagi mencatatkan idea tersebut. Kegiatan tulis-menulis telah dilakukan oleh manusia sejak beribu-ribu tahun dahulu

  Selaras dengan matlamat seukatan pelajaran yang telah digariskan, tujuan kemahiran menulis adalah untuk membolehkan pelajar melahirkan buah fikiran, perasaan dan membolehkan mereka membina kemahiran mengumpul, memilih dan menyusun idea-idea, hujah-hujah, dan bahan-bahan yang berkaitan.

  Selain itu, kemahiran menulis juga bertujuan untuk merakamkan sejarah atau peristiwa, membuat catatan. Tujuan menulis dapat dilihat melalui dua aspek utama, iaitu tujuan serta merta dan tujuan lanjut.

  Antara tujuan serta merta dalam kemahiran menulis ialah dapat membina asas menulis yang kukuh untuk membolehkan pelajar menulis dengan baik, cekap dan pantas. Seterusnya, membolehkan pelajar mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca.

  Menulis juga membolehkan pelajar melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan di samping dapat menyuburkan minat suka menulis atau mengarang dalam kalangan pelajar. Kemahiran menulisMenambah dan meluaskan pengetahuan daldalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan.

  Antara tujuan lanjut kemahiran menulis pula ialah dapat meluaskan pengetahuan pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan. Kemahiran menulis juga memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan pelajar di samping menyediakan mereka dengan pengetahuan supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan orang ramai umumnya.

  Tujuan kemahiran membaca

  Kemahiran membaca merupakan satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran ini merupakan kesinambungan daripada kemahiran asas yang lain, iaitu mendengar dan bertutur. Membaca dapat membantu untuk memperluas pemikiran dan pengalaman, mencerna idea serta berupaya untuk meningkatkan daya kreatif seseorang murid dalam pelbagai bidang.Kemahiran membaca merupakan satu proses yang dinamik dan kompleks. Kemahiran ini melibatkan keupayaan membaca dengan pantas, memahami dan mengingat fakta dan kebolehan membuat interpretasi secara bijak dan analitis.

  Tujuan membaca adalah untuk membolehkan murid-murid mengenal huruf-huruf, menyebut nama dan membunyikan huruf-huruf. Ini merupakan asas yang paling penting supaya murid tidak ketinggalan dalam pengajaran di dalam kelas.

  Kemahiran membaca juga bertujuan untuk membolehkan pembaca memahami apa yang dibaca iaitu pembaca dapat memahami makna yang tersurat daripada teks bertulis. Hal ini penting kerana sekiranya pembaca tidak memahami apa yang dibaca, mereka tidak akan dapat menginterpretasikan makna dalam pembacaan.

  Membaca juga bertujuan untuk mendapatkan idea atau maklumat daripada bahan bertulis. Kemahiran membaca amat penting supaya buah fikiran yang ingin disampaikan oleh penulis dapat difahami melalui pembacaan dan dapat disampaikan kepada orang lain secara eksplisit. Hal ini penting bagi mengembangkan sesuatu ilmu dan melahirkan modal insan yang seimbang secara holistic selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

 6. Tujuan kemahiran menulis

  Menulis merupakan perlakuan menggunakan pen, pensel atau sebarang alat tulis bagi menulis atau menaip sebarang idea mahupun pernyataan. Menulis ialah kegiatan simbol-simbol grafik yang disusun atur berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan seterusnya disusun menjadi ayat-ayat. Tulisan pula merupakan bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi di samping sebagai alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan.

  Terdapat kepentingan dalam kemahiran menulis ini. Yang pertamanya,iaitu merangsang dan memahirkan tatabahasa, idea, perbendaharaan kata dan perasaan. Seterusnya kemahiran menulis ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai bidang bahasa.

  Bagi tujuan kemahiran menulis iaitu, tujuan serta-merta di mana tujuan ini asas penulisan yang kukuh untuk bolehkan murid menulis dengan baik. Selain itu, tujuan menulis serta merta adalah membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Dengan ini secara tidak langsung dapat menyuburkanminat suka menulis atau mengarang dalam kalangan kanak-kanak.

  Seterusnya tujuan menulis lanjutan. Tujuan menulis lanjut meluaskan pengetahuan pengalaman, perhubungan, dan matlamat menerusi penulisan. Selain itu , tujuan ini juga dapat menyediakan murid dengan pengetahuan supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, khususnya bagi kepentingan sendiri dan orang ramai umumnya.

  Tujuan menulis seterusnya iaitu memberi respon.Menulis bertujuan untuk memberikan reaksi terhadap suatu perkara dengan menggunakan bahasa sebagai perantara. Apabila menulis, penulis sering berasakan dirinya dalam situasi terasing seperti perlakuan penulis dengan helaian kertas yang digunakan semasa menulis. Keadaan tersebut menggambarkan penulis melakukan tingkah laku sosial bagi memberikan respons kepada orang lain atau memaparkan persekitaran dan pengalaman yang dilaluinya.

  Tujuan kemahiran membaca

  Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Melalui pembacaan, seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengalaman-pengalaman biasa yang lain.

  Terdapat jenis membaca iaitu bacaan mekanis, mentalis, intensif, ekstensif, kritis,dan rekreasi . Tujuan kemahiran membaca adalah untuk membolehkan murid–murid mengenal huruf – huruf, menyebut nama dan bunyi huruf. Selain itu, tujuan membaca iaitu untuk membolehkan murid menyebut perkataan–perkataan yang dibentuk melalui jalinan huruf–huruf dengan betul dan dapat digunakan dalam pertuturan. Secara tidak langsungnya membolehkan murid–murid membina kebiasaan menutur ayat – ayat yang gramatis sebangaimana dalam bahan bacaan yang dibaca oleh mereka.Juseru itu tujuan membaca ini dapat menambah ilmu pengetahuan disamping dapat memudahkan mereka untuk meyelesaikan masalam-masalah seharian baik yang berhubung dengan diri sendiri ataupun masyarakat amnya. Dengan itu juga membolehkan mereka mengerti an memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekelilingnya.

  Bagi tujuan membaca mekanis, murid boleh membaca cepat dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul. Selain itu, tujuan bacaan ini membolehkan murid membaca dengan irama yang betul. Contohnya, murid dapat membaca pantun , sajak atau sebagainya dengan intonasi yang betul. Selain itu juga bacaan mekanis bertujuan membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara.

  Seterusnya tujuan bacaan senyap , iaitu mentalis melatih murid membaca dengan sendirinya. Dalam pembcaan ini murid dilatih untuk boleh membaca dan memahami apa yang dibacanya. Melalui bacaan senyap ini murid ,membaca untuk tujuan pengetahuan. Tujuan di mana murid mencari isi-isi penting untuk difahami dan ditimba sebagai ilmu pengetahuan.

  Membaca merupakan komponen utama dalam 3M di dalam KBSR. Kegagalan membaca secara langsung akan menggagalkan pembelajaran individu kerana bahasa adalah merentas kurikulum. Keadaan ini akan memberi kesan yang ketara dalam penguasaan penulisan dan pengiraan.

 7. Soalan (1)
  Antara tujuan kemahiran menulis dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ialah menilai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan.Ianya juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik, dan kemas. Tambahan pula,murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif.
  Selain daripada itu,tujuan kemahiran menulis di ajar di sekolah rendah ialah menguji penulisan berangkai yang jelas dan cantik harus di kuasai oleh murid.Tujian lain dalam mengajar kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana, mencatat
  dan menyusun maklumat, menghasilkan penulisan kreatif dan bukankreatif, dan membuat ulasan mengenai sesuatu prosa dan juga teks yang diberikan oleh guru.

  Soalan (2)
  Antara tujuan membaca yang ditekankan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ialah menilai kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami bahan yang dibaca. Penekanan diberikan
  kepada aspek pemahaman dan penaakulan kandungan teks secara kritis. Pelbagai teknik membaca diajarkan kepada murid untuk memastikan keefisienan membaca. Hasil Pembelajaran bagi kemahiran membaca ialah membaca kuat, memahami maklumat , menaakul , dan menghayati teks. mengenal pasti keupayaan murid membaca ayat
  dengan lancar serta sebutan, intonasi, dan jeda yang betul. Guru perlu memberi penekanan kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.Tambahan pula,tujuan kemahiran membaca ini adalah untuk membolehkan murid – murid mengenal huruf – huruf, menyebut nama dan bunyi huruf.Sehubungan dengan itu,murid boleh menyebut perkataan – perkataan yang dibentuk melalui jalinan huruf – huruf dengan betul dan dapat digunakan dalam pertuturan. Secara tidak langsungnya membolehkan murid – murid membina kebiasaan menutur ayat – ayat yang gramatis sebagaimana dalam bahan bacaan yang dibaca oleh murid.

 8. Jawapan soalan 1 :
  Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Ini menunjukkan kemahiran menulis adalah penting dan mempunyai tujuan yang jelas.
  Antara tujuan kemahiran menulis ialah bagi menyampaikan idea dan ilmu pengetahuan dalam bentuk simbol ataupun tulisan. Ini adalah penting untuk memudahkan lagi pemahaman sesuatu idea yang ingin dikemukakan.
  Tujuan yang kedua ialah kemahiran menulis amat penting dalam membantu kemahiran mencatat nota dan juga menyusun maklumat. Ini kerana sesuatu maklumat yang diperolehi perlu dicatatkan secara tersusun bagi memudahkan pemahan hasil dapatan tersebut. Secara tidak langsung, maklumat yang diperolehi dapat dicatat dengan baik dan tersusun.
  Selain daripada itu, kemahiran menulis adalah penting bagi menggalakkan murid dalam penghasilan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Sebagai contoh ialah dengan membuat ringkasan daripada bahan yang diperdengarkan. Kemairan menulis ini kan membantu murid menghasilkan ringkasan bahan yang padat dan berkualiti. Ini kerana murid dapat mengaplikasikan kemahiran menulis dalam membentuk isi ringkasan yang padat.
  Seterusnya, tujuan kemahiran menulis juga ialah membantu dalam membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton dan juga dibaca. Ini kerana murid perlu memberikan pandangan mereka secara bertulis. Melalu kemahiran ini murid memerlukan pemahaman untuk memterjemahkan idea yang ingin disampaikan.
  Tujuan kemahiran menulis yang lain ialah untuk melatih seseorang murid mempunyai cara penulisan yang betul dan bertepatan dengan sistem tatabahasa. Secara tidak langsung ini juga membantu murid memperbaiki kualiti tulisan mereka.
  Jawapan soalan 2 :
  Kemahiran membaca ialah keupayaan murid untuk membaca ayat dengan lancar serta sebutan, intonasi, dan jeda yang betul.
  Salah satu daripada tujuan kemahiran membaca ialah bagi memahami maklumat. Bacaan secara mentalis merupakan satu kaedah yang dipraktikkan bagi membantu pemahaman sesuatu bahan bacaan. Ini bermakna murid akan membaca secara senyap dan cuba memahami idea yang ingin disampaikan.
  Selain daripada itu, kemahiran membaca juga adalah bertujuan menilai tahap kelancaran bacaan seseorang murid. Ini termasuklah kelancaran sebutan,intonasi dan gaya pembacaan. Kemahiran ini diajarkan bagi memastikan keefisienan membaca. Kaedah bacaan yang sesuai dijalankan ialah kemahiran membaca secara mekanis. Ini kerana murid akan membaca secara kuat dan guru akan dapat mengesan kesalan sebutan yang ditunjukkan oleh murid tersebut.
  Di samping itu, tujuan kemahiran membaca juga ialah untuk untuk memudahkan penghayatan bagi memahami sesuatu bahan bacaan yang diberikan. Ini kerana kemahiran membaca menekankan kepada aspek pemahaman dan penaakulan kandungan teks secara kritis.
  Kemahiran membaca juga bertujuan untuk memperkenalkan murid kepada laras bahasa dan sebutan yang betul kepada seseorang murid .Ini kerana muridakan diminta untuk membacakan petikan yang diberikan dengan sebutan baku dan berdasarkan laras bahasa yang betul. secara tidak langsung kemahiran membaca akan dapat membendung masalah penggunaan dialek dan laras bahsa yang tidak tepat dalam kalangan murid.
  Kesimpulannya, kemahiran membaca merupakan kemahiran asas yang penting dalam kemahiran berbahasa.

 9. Menulis adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan bagi menciptakan suatu catatan atau informasi kepada media dengan menggunakan simbol-simbol tulisan atau aksara. Terdapat beberapa tujuan menulis iaitu memberi atau menyampaikan maklumat, kegiatan meluahkan perasaan atau pendapat sendiri, melakar sejarah, dan menulis juga merupakan satu hiburan untuk pembaca.

  Menulis dapat menyampaikan maklumat. Melalui kegiatan menulis, maklumat dapat disampaikan melalui artikel atau berita tentang sesuatu peristiwa atau kejadian. Ini termasuklah memperkenalkan sesuatu atau mempromosikan sesuatu produk supaya maklumat dalam penulisan dapat disebarkan kepada pembaca
  Menulis juga merupakan kegiatan meluahkan perasaan. Sesetengah orang meluahkan ekspresi diri atau perasaan dalam bentuk penulisan seperti diari dan sebagainya. Bagi seorang pelajar pula, mereka dapat menghasilkan penulisan kreatif berdasarkan hasil daripada luahan perasaan. Oleh itu, tujuan menulis juga dapat dijadikan sebagai elemen untuk meluahkan perasaan.
  Seterusnya, menulis juga sangat penting bagi melakar sesuatu peristiwa yang sangat bersejarah. Kepentingan menulis juga dapat memberikan kesan yang positif kepada pembaca yang membaca sejarah. Setiap perkara yang sangat penting berlaku dapat dibuktikan dalam penulisan. oleh itu, tujuan menulis juga sangat penting kepada sesiapa jua.
  Terakhir, menulis juga merupakan sesuatu hiburan. sesetengah golongan menjadikan penulisan mereka sebagai tempat untuk memperoleh pendapatan. Penulisan juga dapat menghiburkan hati pembaca ketika dalam kesunyian atau semasa melakukan hobi. Oleh itu, menulis juga dapat memberikan faedah kepada sesiapa sahaja yang menggemarinya.

  Tujuan kemahiran membaca:
  Tujuan kemahiran membaca ini adalah untuk membolehkan murid-murid mengenal huruf-huruf, menyebut nama dan bunyi huruf serta boleh menyebut perkataan-perkataan yang dibentuk melalui jalinan huruf-huruf dengan betul. Mereka juga dapat menggunakan perkataan yang difahami dalam pertuturan. Secara tidak langsungnya membolehkan murid-murid membina kebiasaan menutur ayat -ayat yang gramatis seperti dalam bahan bacaan yang dibaca oleh mereka.Juseru itu ia dapat menambah ilmu pengetahuan disamping dapat memudahkan mereka untuk meyelesaikan masalah-masalah seharian yang berhubung dengan diri sendiri ataupun masyarakat amnya. Ini juga membantu mereka memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekeliling.

 10. 1.0 Tujuan Kemahiran Menulis

  Kemahiran menulis membolehkan pelajar untuk melahirkan fikiran, perasaan dan membolehkan murid membina membina kemahiran mengumpul, memilih dan menyusun idea, hujah dan bahan yang berkaitan. Tujuan kemahiran menulis dapat dilihat jelas melalui dua aspek utama iaitu, bagi tujuan serta merta dan bagi tujuan lanjut.

  Tujuan semerta kemahiran menulis adalah bertujuan untuk membina asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, cekap dan pantas. Selain itu, ia bertujuan membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan dengan pantas dan menyusun ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca. Seterusnya, ia juga membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran, perasaan dan pandangan dengan sempurna dalam bentuk penulisan.

  Untuk tujuan lanjutan pula, menulia bertujuan meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan, dan matlamat menerusi penulisan. Selain itu, ia bertujuan memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan ketika menulis. Di samping itu, ia dapat menyediakan murid dengan pengetahuan supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, khasnya bagi kepentingan sendiri dan masyarakat umumnya.

 11. Encik, dia kata saya post dua comment yang sama “Duplicated commect detected”. Saya tak pasti tertekan atau tidak, jadi saya hantar sekali lagi jawapan kepada Encik melalui e-mail. Maaf…

 12. Menulis merujuk kepada aktiviti menzahirkan apa-apa yang ada dalam minda melalui media tulisan agar terhasil teks yang dapat dibaca dan seterusnya difahami oleh orang lain. Terdapat empat tujuan menulis berfokuskan kepada ciri-ciri komunikasi iaitu menulis ekspresif, pemujukan, informatif, dan kesusasteraan. Menulis dengan tujuan ekspresif adalah menulis untuk melahirkan perasaan, idea, hujah, dan sebagainya. Penulisan seperti ini adalah seperti sajak, novel, komentar, dan penulisan bebas. Menulis pemujukan bertujuan untuk memberikan kesan perasaan dan menarik perhatian pembaca. Penulisan pelbagai gaya ini bertujuan untuk menimbulkan keinginan dan emosi dalam diri pembaca. Tujuan menulis yang seterusnya adalah informatif yang merujuk kepada penulisan bersifat eksternal, iaitu untuk memberikan maklumat kepada pembaca. Bentuk penulisan sebegini lazimnya berbentuk prosa berbanding puisi yang digunakan pada zaman dahulu. Penulisan dengan tujuan kesusasteraan menunjukkan cara-cara elemen bahasa digunakan termasuklah struktur dan pola pada peringkat frasa serta keseluruhan karangan. Bentuk penulisan ini mempunyai ciri-ciri stilistik iaitu gaya bahasa penulisan.
  Umumnya, membaca bertujuan untuk memperoleh atau menginterpretasikan makna daripada bahan yang dibaca. Konsep membaca di sekolah adalah merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Oleh itu, tujuan membaca dapat dipecahkan kepada empat cabang iaitu membaca untuk pengalaman sastera, membaca untuk mendapatkan maklumat, membaca untuk menyelesaikan sesuatu tugasan, dan membaca untuk tujuan akademik. Membaca untuk pengalaman sastera melibatkan pembacaan bahan-bahan sastera bagi meneroka perkara yang berlaku di persekitaran manusia, menghubungkan peristiwa naratif dengan pengalaman peribadi, dan menghubungkaitkan emosi dengan situasi serta kemungkinan tertentu. Bagi mencapai tujuan ini, guru menggunakan bahan-bahan seperti novel, cerpen, fiksyen, drama, dan sebagainya bagi memberikan suatu pengalaman sastera kepada murid-murid.
  Tujuan membaca yang kedua adalah membaca untuk mendapatkan maklumat. Membaca seperti ini melibatkan pembacaan bahan-bahan informatif untuk mendapatkan maklumat umum atau spesifik tentang sesuatu perkara. Membaca seperti ini memerlukan strategi membaca dan berfikir yang berbeza dengan tujuan-tujuan yang lain. Oleh yang demikian, bahan-bahan untuk mencapai tujuan ini adalah seperti penulisan ilmiah, biografi, artikel sains, dan sebagainya. Membaca untuk menyelesaikan sesuatu tugasan melibatkan pembacaan terhadap banyak bahan bacaan. Kepelbagaian bahan-bahan ini bertujuan memberikan panduan kepada murid dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Hasil pembacaan itu akan memberikan gambaran awal dan perolehan makna yang dapat membantu dalam pelaksanaan aktiviti dan pemulaan tugasan murid. Pembacaan seperti ini membantu sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Tujuan membaca yang terakhir adalah membaca untuk tujuan akademik yang melibatkan membaca secara kritikal. Pembacaan seperti ini digunakan sewaktu kita ingin mengulas tentang sesebuah buku atau ingin membuat kertas kerja dan tesis. Membaca secara kritikal dapat meningkatkan pemahaman dan pemikiran kita terhadap teks dan dapat digunakan dalam penulisan akademik. Ulasan tentang buku memerlukan kita mengenal pasti kelemahan dan kekuatan sesebuah buku itu yang melibatkan pembacaan aras kritikal dan efisien agar pembaca mendapat gambaran sebenar tentang buku terbabit. Tanpa pembacaan sedemikian, pembaca pasti akan mendapat gambaran yang salah tentang buku yang ingin dibeli oleh mereka.

 13. Jawapan soalan 1:
  Tujuan kemahiran menulis dibahagi kepada 2 kategori, iaitu tujuan serta merta dan tujuan lanjut.
  Tujuan serta merta yang pertama adalah membina asas menulis yang kukuh untuk membolehkan murid menulis dengan baik, cekap dan pantas. Contohnya, tulisan murid tidak cakar ayam.
  Tujuan serta merta yang kedua pula adalah membolehkan murid mengeja perkataan dengan pantas dan menyusun ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca.
  Tujuan serta merta yang ketiga adalah membolehkan kanak-kanak mengulangi pelajarannya dengan membaca tulisan yang tercatat atau membaca bahan buku lain untuk menambahkan isi bacaanya. Sebagai contoh, membaca buku cerita.
  Tujuan serta merta keempat adalah membolehkan murid melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Sebagai contoh, Ali mencatat perasaannya dalam diari “Saya sangat gembira hari ini kerana dapat makan durian.”
  Tujuan serta merta kelima pula adalah menyuburkan minat suka menulis atau mengarang dalam kalangan murid. Sebagai contoh, murid akan melahirkan pelbagai jenis penulisan seperti sajak, pantun, karangan dan sebagainya untuk menunjukkan perasaan atau idea yang baru.
  Tujuan keenam adalah menambah dan meluaskan pengetahuan murid dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan.
  Tujuan serta merta terakhir ialah menyediakan murid untuk menghadapi peperiksaan.
  Mengenai tujuan lanjut pula ada tiga, iaitu meluaskan pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan, memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan serta menyediakan mereka dengan pengetahuan supaya mereka dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan orang ramai umumnya.

  Jawapan soalan 2:
  Membaca merupakan proses nyahkod simbol tulisan yang telah dituliskan. Antara tujuan kemahiran membaca adalah membolehkan murid mengenal huruf dan membunyikan huruf. Kemudian murid boleh membunyikan perkataan dengan menyambungkan bunyi huruf secara betul dan menggunakan cara pelafazan dalam pertuturan. Selepas murid mencapai tahap asas, maka mereka dapat menggunakan ayat yang gramatis yang telah dibaca dalam pertuturan harian. Secara tidak langsung, pengetahuan murid yang boleh membaca juga bertambah berdasarkan bahan bacaannya serta meningkatkan kebolehan mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebagai contohnya, seorang murid yang suka baca buku tentang komputer, maka semasa komputernya rosak, dia mungkin dapat mengenal pasti masalah tersebut dan membaiki sendiri. Jadi menguasai kemahiran membaca adalah amat penting dalam proses kita memperoleh ilmu serta kemahiran lain seperti lisan.
  Selain daripada itu, ia juga melibatkan kefahaman terhadap bahan dibaca, memetik dan mengutip makna tersurat daripada teks tulisan serta proses mencantum idea dan menilai semasa membaca. Proses yang terlibat merangkumi mengecam prkataan, memilih makna yang sesuai (perkataan yang ada lebih daripada satu maksud), menhubungkaitkan idea dengan pengetahuan lain dan pengalaman sedia ada, menyusun idea, membuat generalisasi dan membuat penilaian.

 14. 1. Kemahiran menulis ialah satu bentuk kemahiran berbahasa dan berkomunikasi yang penting dalam kehidupan manusia. Kemahiran menulis berkaitan dengan dua perkara poenting iaitu kemahiran mengeluarkan idea agar dapat dibaca dan kemahiran menggunakan lambang tulisan bagi mencatat idea tersebut.
  Tujuan menulis adalah berfokus kepada penulis itu sendiri dan bukan kepada membaca. Secara umunya terdapat empat tujuan menulis yang berfokus kepada ciri – ciri komunikasi iaitu pertama ekspresif iaitu penulis menulis untuk tujuan melahirkan perasaan, idea, hujah dan sebagainya. Tujuan menulis seperti ini tidak begitu mengambil kira aspek membaca kerana ia hanya berfokus kepada perasaan, pengalaman dan keperluan penulis semata-mata. Hasil penulisan sedemikian adalah seperti sajak, novel, komentar dan penulisan bebas.
  Seterusnya ialah untuk tujuan pemujukan. Menulis untuk tujuan pemujukan berfokus kepada pembaca. Ia khusus untuk memberikan kesan perasaan dan menarik perhatian membaca. Tujuan sedemikian boleh ditulis dengan pelbagai gaya bagi memujuk dan menimbulkan keinginan serta emosi pembaca.
  Yang ketiga ialah untuk tujuan informatif iaitu menulis untuk tujuan ini merujuk kepada penulisan yang bersifat ekternal, iaitu untuk memberikan maklumat kepada pembaca. Tujuan penulisan informatif lazimnya berbentuk prosa, berbeza dengan zaman dahulu yang menggunakan bentuk puisi untuk tujuan informatif.
  Yang keempat ialah untuk tujuan kesusasteraan. Tujuan kesusasteraan mempunyai ciri-ciri stilistik, iaitu gaya bahasa penulisan. Ia menunjukkan cara elemen-elemen bahasa digunakan, termasuklah struktur dan pola pada peringkat frasa dan keseluruhan karangan sebagai contoh fiksyen merupakan penulisan untuk tujuan kesusasteraan.

  2. Kemahiran membaca merupakan satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran ini merupakan kesinambungan daripada kemahiran asas yang lain, iaitu mendengar dan bertutur.
  Tujuan utama seorang membaca adalah untuk memperoleh atau menginterpretasikan makna daripada bahan yang dibaca. Secara umumnya terdapat empat tujuan membaca seperti yang berikut iaitu pertama membaca untuk pengalaman sastera. Membaca untuk pengalaman sastera melibatkan pembacaan bahan-bahn sastera bagi meneroka perkara yang berlaku di persekitaran manusia, menghubungkan peristiwa naratif dengan pengalaman peribadi dan menghubungkaitkan emosi dengan situasi serta kemungkinan tertentu. Di sekolah, guru menggunakan pelbagai bahan seperti novel, cerpen, fiksyen, cerita pendek, misteri dan sebagainya.
  Tujuan yang kedua ialah membaca untuk mendapatkan maklumat. Membaca untuk tujuan ini melibatkan pembacaan bahan dan teks yang berbentuk informatif bertujuan untuk memperoleh maklumat umum atau spesifik tentang sesuatu perkara. Tujuan mambaca sedemikian memerlukan pendekatan membaca yang tertentu, iaitu yang melibatkan strategi membaca dan berfikir yang nyata berbeza daripada tujuan membaca yang lain. Sebagai contoh, membaca perlu menginterpretasikan bahan lain yang disertakan dalam teks seperti carta, graf, peta dan jadual, sama ada sebagai banhan sokongan atau data sebenar. Bahan yang bermaklumat pula adalah seperti penulisan ilmiah, biografi, artikel sains, dan bahan sejarah dan sebagainya.
  Tujuan yang ketiga ialah membaca menyelesaikan sesuatu tugasan di mana melibatkan pembacaan pelbagai jenis bahan bacaan. Hal ini kerana maklumat yang terdapat dalam bahan yang berbeza-beza itu dapat digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan tugasan tersebut. Melalui pembacaan itu, pembaca mendapat gambaran awal dan memperoleh makna bagi membantu perlaksanaan aktiviti dan memulakan tugasannya. Bagi pelajar pula, mereka bukan sahaja membaca untuk menyelesaikan sesuatu tugasan, malah mereka membaca bahan bacaan yang pelbagai sebagai kesediaan bagi menghadapi peperiksaan.
  Tujuan yang keempat ialah membaca untuk tujuan akademik iaitu jika kita membaca untuk tujuan membuat kertas kerja, disertasi atau tesis, kita mempunyai tendensi untuk menggunakanstrategi membaca secara efisien dan kritikal. Membaca secara kritikal bermakna kita dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam teks. Sebagai contoh, seorang penulis yang membuat ulasan tentang sesebuah buku akan beruasaha untuk memperlihatkan kelemahan atau kekuatan buku tersebut secara kritikal yang bertujuan untuk memberikan gambaran sebenar kepada pembaca tentang buku itu. Membaca secara kritikal dapat meningkatkan pemahaman dan pemikiran kita terhadap teks dan seterusnya dapat digunkana dalan penulisan akademik.

 15. SOALAN 1

  TUJUAN KEMAHIRAN MENULIS

  Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran yang terkandung di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Kemahiran ini diajar setelah murid dapat menguasai kemahiran yang lain iaitu kemahiran lisan dan membaca.
  Tujuan Kemahiran Menulis adalah untuk mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik dan manghasilakan penulisan yang baik. Ianya juga membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca.
  Selain itu, kemahiran ini membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. ianya juga menyuburkan minat suka menulis atau mengarang. Kemahiran menulis dapat menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan bagi murid-murid tersebut dan menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan di sekolah dan masa yang akan datang.
  Kemahiran ini juga dapat meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan serta memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan. Contohnya penulis melaporkan sesuatu yang telah berlaku, mendedahkan perkara-perkara semasa yang sedang berlaku, membuat ramalan-ramalan peristiwa masa depan. Ini akan meningkatkan lagi kemahiran menulisnya dan dapat mengembangkan bakatnya dalam bidang penulisan. Kemahiran ini juga menyediakan mereka dengan pengetahuan ini agar dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan orang lain.

  SOALAN 2

  Tujuan Kemahiran Membaca

  Kemahiran membaca adalah kemahiran yang penting dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu ini. Jika murid tidak menguasai kemahiran ini maka guru-guru harus memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini dan membuatkan murid mereka menguasai kemahiran membaca.
  Tujuan kemahiran membaca adalah untuk membolehkan murid – murid mengenal huruf – huruf, menyebut nama dan bunyi huruf. Murid juga boleh menyebut perkataan – perkataan yang dibentuk melalui jalinan huruf – huruf dengan betul dan dapat digunakan dalam pertuturan. Secara tidak langsungnya membolehkan murid – murid membina kebiasaan menutur ayat – ayat yang gramatis sebagaimana dalam bahan bacaan yang dibaca oleh mereka.
  Tujuan membaca adalah untuk membolehkan murid membaca dan memahami sesuatu bahan yang digunakan. Apabila seseorang murid dikatakan ‘boleh membaca’, maka kenyataan itu bermaksud murid berkenaan boleh membaca dengan cepat, tidak teragak-agak, boleh membaca dengan serta-merta dan tidak mengambil masa yang panjang untuk menghabiskan sesuatu bahan bacaan. Selain itu, ‘boleh membaca’ juga bererti murid boleh membaca bersendirian tanpa bergantung kepada bantuan guru.
  Tujuan lain ialah untuk murid membetulkan fahamannya yang salah, membandingkan fikiran dan pengalaman orang lain untuk menyelesaikan masalah hidupnya sendiri. Murid juga seharusnya dapat berfikir dan melahirkan fikiran dengan cara yang teratur. Apabila mereka boleh membaca maka dapatlah mereka menambah satu lagi alat perhubungan iaitu membolehkan mereka merapatkan diri dengan orang lain yang ada di sekelilingnya.
  Justeru itu ianya dapat menambah ilmu pengetahuan disamping dapat memudahkan mereka untuk meyelesaikan masalah – masalah seharian baik yang berhubung dengan diri sendiri ataupun masyarakat amnya. Dengan itu juga membolehkan mereka mengerti dan memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekelilingnya.

 16. 1. bincang tujuan kemahiran menulis

  Tujuan kemahiran menulis adalah untuk tujuan ekspresif, pemujukan, informatif, kesusateraan, tujuan serta-merta, tujuan lanjutan. Tujuan serta merta adalah untuk mendirikan asas yang kukuh supaya murid boleh menulis dengan cekap dan pantas. selain itu, murid-murid boleh mengulangkaji pelajaran dengan membaca pelbagai tulisan dan membolehkan murid-murid mengeja perkataan dengan pantas dan menyusun ayat dengan betul. Tujuan lanjutan pula ialah untuk meluaskan pengetahuan, pengalaman sedia ada dan matlamat menerusi penulisan. selain, itu memberi kepuasan jiwa, pemikiran, pengalaman dan perasaan melalui penulisan. Ekspresif ialah tujuan melahirkan perasaan , idea, hujah dan sebagainya. Pemujukan pula ialah menulis untuk tujuan pemujukan berfokus kepada pembaca. Ia untuk memberi kesan kepada perasaan dan menarik perhatian pembaca. informatif pula ialah tujuan menulis yang merujuk kepada penulisan yang bersifat eksternal, iaitu untuk memberikan maklumat kepada pembaca. Kesusateraaan mempunyai ciri-ciri stilistik, iaitu gaya bahasa penulisan. Ia menunjukkan elemen-elemen bahasa digunakan termasuklah dalam struktur dan pola pada peringkat frasa dan keseluruhan karanagan.
  2. huraikan tujuan kemahiran membaca

  Membaca adalah untuk memperoleh atau menginterpretasikan makna daripada bahan yang dibaca. Antara tujuan membaca adalah untuk pengalaman sastera, mendapatkan maklumat, meyelesaikan tugasan, dan tujuan akademik. Membaca untuk pengalaman sastera adalah bagi meneroka perkara yang berlaku di persekitaran manusia dan menghubungkaitkan emosi dengan situasi dan kemungkinan tertentu. contoh di sekolah guru guna pelbagai bahan sastera seperti novel, cerpen dan sebagainya untuk mencapai tujuan membaca untuk pengalaman sastera kepada pelajar. Membaca untuk mendapatkan maklumat pula melibatkan pembacaan bahan dan teks yang berbentuk informatif bertujuan mendapatkan maklumat. Contohnya, pembaca perlu menginterpretasikan bahan lain yang disertakan dalam teks seperti carta, graf, peta dan jadual sama ada sebagai bahan sokongan atau data sebenar. Bahan yang bermaklumat pula adalah seperti penulisan ilmiah, biografi, bahan sejarah dan sebagainya. membaca untuk menyelesaikan masalah melibatkan pelbagai jenis bahan bacaan. Melalui pembacaan pembaca dapat gambaran awal dan memperoleh makna bagi membantu pelaksanaan aktiviti dan memulakan tugasan. Membaca untuk tujuan akademik pula adalah membaca untuk membuat kertas kerja, disertasi atau tesis dan menggunakan strategi membaca secara efisien dan kritikal.

 17. Assalamualaikum encik.

  1. tujuan kemahiran menulis

  Terdapat beberapa tujuan bagi kemahiran menulis yang dapat dikenalpasti. antaranya ialah apabila kemahiran menulis ini dapat membantu murid untuk menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengelaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas , cantik dan kemas.

  di antara tujuan kemahiran ini, ternyata ianya adalah untuk menyiapkan murid dalam menghadapi beberapa kemahiran yang seterusnya. walaupun kemahiran menulis ini dianggap sebagai kemahiran akhir yang perlu dikuasai tetapi harus diingat bahawa melalui kemahiran inilah, murid dapat untuk meluahkan pandangan dan dari hasil karyanya, guru dapat menilai apa yang dipelajari oleh murid tersebut. AKtiviti imlak contohnya bukan sekadar merangsang kepada kemahiran mendengar malah boleh dijadikan bahan untuk mengenalpasti samada murid dapat menguasai ejaan dengan betul ataupun tidak.

  tujuan menulis ini juga tidak bermakna untuk menyekat kepada beberapa skop sahaja. contohnya, jika murid itu hanya berminat kepada bidang kesusasteraan sahaja, maka penulisannya hanyalah melambangkan minatnya sahaja. harus diingatkan bahawa perkembangan kemahiran menulis ini bukan sahaja membuatkan murid itu lebih berpandangan jauh malah ianya dapat mencabar tahap pemikiran seseorang murid tersebut. oleh itu ianya merangkumi kepada tujuan kemahiran menulis yang kedua iaitu penulisan imaginatif.
  disebabkan kemahiran menulis tahap imaginatif inilah kita dapat berkongsi dari segi pembacaan buku yang mempunyai pelbagai kategori. contohnya sains fiksyen, kesusasteraan, dan beberapa kategori lagi. Sebagai contoh, seorang penulis barat Dan Brown yang terkenal dengan novelnya Digital Fortess dan Angels & Demon sudah cukup memberi semangat kepada guru dalam mencungkil bakat penulisan murid-murid.

  hal ini kerana, penulis tersebut bukan hanya bijak dalam penulisan sains malah beliau juga terlibat dalam sejarah, keagaamaan dan juga sastera. apabila kita kaji bahawa minat ini bermula di bangku sekolah sudah cukup untuk memberi impak dan persoalan kepada kita sebagai guru. persoalannya adakah kita sudah cukup bersedia untuk memberikan yang terbaik supaya murid-murid ini mampu untuk mencapai tujuan menulis.

  2. huraikan kemahiran membaca

  jika kemahiran menulis ini adalah bertujuan untuk membantu pelajar dalam meluahkan isi yang tersirat, maka tujuan membaca memberikan kemahiran yang berlainan. Kemahiran membaca ini merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan, intonasi, jeda dan jeda yang betul. Penekanan perlu diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.

  Sebutan dan intonasi yang berbeza sememangnya memberikan makna yang berbeza. Terdapat beberapa perkataan dalam bahasa Melayu yang mempunyai ejaan yang sama hanya sebutan yang berbeza. Manakala intonasi juga berbeza. Oleh itu, apa yang ingin ditekankan ialah, sebutan yang berbeza membantu murid dalam menambahkan kosa kata, manakala intonasi yang berbeza membuatkan murid lebih bersedia untuk menceburi bidang sosial. Intonasi yang berbeza membantu dalam memberikan makna dalam pengucapan harian. Oleh itu, penataan intonasi dan gaya percakapan sememangnya dapat membantu murid dalam komunikasi seharian.

  Membaca ini juga mengandungi beberapa tahap dan jenis yang berbeza. Tahap yang dinyatakan di sini ialah tahap mentalis dan mekanis. Penguasaan tahap mekanis ialah apabila murid membaca dalam nada yang kuat manakala tahap mentalis iaitu secara perlahan ataupun diam. Apabila mengikut tahap, murid terlebih dahulu seharusnya menguasai tahap mekanis dan barulah mentalis. Dari sinilah terbentuknya kepada pengajaran yang akan membantu murid untuk mencapai tujuan yang seterusnya iaitu aspek pemahaman dan penaakulan.

  Pemahaman terhadap informasi yang dibaca dan menaakulnya memberikan status yang berbeza kepada murid tersebut. Dari sinilah penilaian terhadap tahap pemahaman ilmu dalam murid dapat dinilai. Oleh itu, kemahiran ini tidak seharusnya dipandang enteng dan pemerolehan ilmu itu sememangnya dari peratusan sikap membaca. Jika murid tersebut sudah gagal untuk meguasai kemahiran ini pada awalnya, adakah ia mampu untuk membantu murid dalam menguasai kemahiran-kemahiran yang lain?

  Kegagalan seseorang individu dalam kemahiran ini bukansahaja menutup keinginan murid dalam mengeksplorasi kemahiran lain malah ilmu-ilmu yang lain juga. Oleh sebab itu, tujuannya hanyalah ringkas tetapi cukup untuk menyediakan murid dalam mencapai taraf potensi individu yang lebih tinggi.

 18. 1. Tujuan kemahiran menulis
  = tujuan kemahiran menulis adalah untuk melatih murid-murid melahirkan idea ketika didalam sesi pengajaran. Selain itu, tujuan kemahiran menulis juga adalah untuk melatih murid menghujah dan mengembangkan ideanya. sebagai contoh, apabila murid telah berjaya melahirkan idea, maka dia akan dilatih mengembangkan idea tersebut melalui kemahiran menulis. Didalam erti kata yang lain, ianya bertujuan untuk melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul disamping meluaskan kosa kata mereka didalam membuat sesuatu karangan. Tambahan pula, murid-murid juga dapat melatih menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. Akhir, tujuan kemahiran menulis juga adalah untuk menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan agar murid-murid dapat menjawab soalan dengan sempurna.

  2. tujuan kemahiran membaca
  = Tujuan kemahiran membaca terbahagi kepada dua iaitu tujuan lanjut dan tujuan serta-merta.

  Tujuan lanjut bermaksud murid dapat membetulkan fahamannya yang salah, membandingkan fikiran dan pengalaman orang lain untuk menyelesaikan masalah hidupnya sendiri. Murid seharusnya dapat berfikir dan melahirkan fikiran dengan cara yang teratur. Apabila mereka boleh membaca maka dapatlah mereka menambah satu lagi alat perhubungan iaitu membolehkan mereka merapatkan diri dengan orang lain yang ada di sekelilingnya.

  Tujuan lanjut bermatlamat sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah dan juga sebagai satu cara untuk menyambung murid dan merapatkan lagi diri dengan masyarakat dan memudahkan mereka untuk mengikuti perkembangan alam dan manusia. Selain itu , ianya juga dapat meluaskan fahaman serta membetulkan idea-idea yang salah dan menjadikan bahan bahan perbandingan dengan orang lain serta mendapat bahan fikiran untuk dijadikan panduan hidup iaitu dengan meneladani perkara-perkara yang baik yang dilakukan oleh orang lain

  Tujuan serta-merta pula adalah untuk membolehkan murid membaca dan memaham sesuatu bahan yang digunakan. Apabila seseorang murid dikatakan ‘boleh membaca’, maka kenyataan itu bermaksud murid berkenaan boleh membaca dengan cepat, tidak teragak-agak, boleh membaca dengan serta-merta dan tidak mengambil masa yang panjang untuk menghabiskan sesuatu bahan bacaan. Selain itu, ‘boleh membaca’ juga bererti murid boleh membaca bersendirian tanpa bergantung kepada bantuan guru.

 19. soalan 1:
  Tujuan kemahiran menulis ialah untuk melatih murid-murid untuk melahirkan idea melalui penulisan. sebagai contoh murid-murid menulis karangan berdasarkan pengalaman yang pernah mereka lalui. karangan yang ditulis haruslah menepati ciri-ciri penulisan yang baik bagi memudahkan orang lain memahaminya. penulisan yang baik mestilah mempunyai ayat yang lengkap, tanda baca yang betul serta mempunyai maksud yang hendak disampaikan. selain itu kemahiran menulis juga bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid untuk menjawab soalan peperiksaan. hal ini penting bagi membolehkan murid-murid mendapat markah di dalam peperiksaan. penulisan yang baik memudahkan pemeriksa untuk mencari jawapan yang betul untuk diberikan markah.
  melaui kemahiran menulis juga dapat memupuk minat dalm diri murid-murid untuk menjadi penulis. penulis yang baik haruslah mahir dalam kemahiran menulis. hal ini bagi menarik minat pembaca untuk membaca penulisan mereka.
  soalan 2:
  tujuan kemahiran membaca ialah bagi membolehkan murid-murid memahami bahan yang dibaca dengan pembacaannya sendiri tanpa bimbingan guru. murid-murid yang sudah menguasai kemahiran membaca merka boleh membaca dengan nada, intonasi, rentak dan sebutan yang betul. selain itu tujuan kemahiran membaca juga ialah membantu murid-murid untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan melalui pembacaan. keahiran membaca juga dapat memupuk minat murid-murid untuk mengkaji dan mendalami bahan yang dibaca. dengan kemahiran membaca murid-murid dapat melengkapkan diri mereka dengan maklumat-maklumat terkini serta merapatkan jurang antara diri mereka dengan masyarakat sekeliling melalui perkongsian maklumat yang didapati melalui pembacaan.

 20. Masa menjawab akan ditamatkan pada jam 9.15pm.

  Jawab mengikut kesesuaian…

  Semua sudah menjawab: 19 orang

  1. Raqib
  2. Nurazam
  3. Hafiz
  4. Hilal
  5. Nadia
  6. Siti Nazirah
  7. Abdul Karim
  8. Adnin
  9. Lee
  10. Farah
  11. Fatin Nazihah
  12. Syafiqah
  13. Alwanie
  14. Nazreen
  15. Fitri
  16. Nazirul
  17. Adawiyah
  18. Athirah
  19. Nur Farhana

 21. 1. Terdapat dua tujuan menulis iaitu tujuan serta merta dan tujuan lanjut.

  Tujuan serta merta iaitu dalam membina asas menulis yang kukuh untuk membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, cekap dan pantas. Selain itu juga membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca. Malahan murid boleh mengulangi pelajarannya dengan membaca tulisan-tulisan yang tercatat atau membaca buku-buku luar untuk menambahkan isi bacaannya. Ia juga dapat melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Ini adalah untuk memupuk minat suka menulis atau mengarang dalam kalangan murid-murid. Sekali gus dapat menambah dan meperluaskan pengetahuan kanak-kanak dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan bagi penyediaan menghadapi peperiksaan.
  tujuan lanjut pula, ia dapat meluaskan pengetahuan pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan dalam memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan. Untuk jangka masa yang panjang, ia adalah untuk menyediakan mereka dengan pengetahuan supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan orang ramai umumnya.

  2. Tujuan membaca
  Tujuan kemahiran membaca adalah untuk memahami apa yang dibaca iaitu pembaca mempunyai kebolehan memetik dan mengutip makna yang tersurat daripada teks bertulis. Ini bertujuan untuk pembaca memahami proses mencipta dan menilai iaitu mencantum idea semasa membaca dan mempertimbangkan buruk baiknya. Pembaca seharusnya faham apa yang dibaca kerana ia merupakan intipati kepada bacaan. Kefahaman ketika membaca melibatkan proses mental yang kompleks apabila ia merangkumi proses-proses seperti mengecam perkataan dalam memilih makna yang sesuai. Selain itu boleh menghubungkaitkan idea dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Pembaca juga boleh menyusun idea, membuat generalisasi dan mampu membuat penilaian.

 22. soalan (1)
  kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran yang membolehkan murid mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan ataupun simbol yang mampu menyatakan maklumat kepada orang disekeliling. ia juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui oleh murid itu sendiri dalam menghasilkan penulisan yang kreatif.

  soalan (2)
  Tujuan kemahiran membaca ini adalah untuk membolehkan murid mengenal huruf – huruf, menyebut nama dan bunyi huruf. Perkara ini adalah kemahiran asas yang diperolehi dari kemahiran mendengar dan membaca sebelum input yang diterima sebelum diterjemah kepada bentuk simbol iaitu penulisan. Apabila murid boleh menyebut perkataan – perkataan yang dibentuk melalui jalinan huruf – huruf dengan betul maka ia dapat digunakan dalam pertuturan seharian mereka. Secara tidak langsungnya membolehkan murid – murid membina kebiasaan menutur ayat – ayat yang gramatis sebagaimana dalam bahan bacaan yang dibaca oleh mereka.Juseru itu ianya dapat menambah ilmu pengetahuan disamping dapat memudahkan mereka untuk meyelesaikan masalah – masalah seharian . Dengan itu juga membolehkan mereka memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekelilingnya. Tujuan kemahiran menulis juga adalah untuk mengajar murid cara menggunakan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana, mencatat
  dan menyusun maklumat, menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif, dan membuat ulasan bagi setiap penulisan yang dilakukan.
  (^_^)v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 + three =