March 24th, 2013 by bukharishafie

Rencana di bawah membicarakan tentang “Maruah Bangsa Itu pada Bahasanya” dan “Bahasa Melayu dan Bahasa Malaysia”.

 

Posted in Bahasa Melayu 1, Bahasa Melayu Kontekstual, Bahasa, Sastera & Budaya Tagged with: , , , ,

December 8th, 2012 by bukharishafie

Diftong dan Vokal Berganding

Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah. Takrif ini diberikan oleh Kamus Linguistik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Contoh yang diberikan ialah [ai] dalam pandai dan [au] dalam pulau.

Profesor Nor Hashimah Jalaludin dalam bukunya Asas Fonetik (DBP, 1998: 41) pula menulis, “Bunyi diftong melibatkan dua rentetan vokal yang hadir serentak. Bunyi diftong terhasil apabila bunyi vokal yang hadir selepas bunyi vokal yang satu lagi menggeluncur ke arah vokal yang mula-mula hadir tanpa menunjukkan sebarang puncak kelantangan. Ketiadaan puncak kelantangan semasa penghasilan bunyi diftong menjadikan bunyi tersebut sebagai satu suku kata sahaja.”

Dalam bidang fonetik, unit bunyi bahasa diistilahkan sebagai fon. Fon yang dapat membezakan makna pula dinamakan fonem. Bunyi [au] dalam perkataan pulau ialah satu fon, sekali gus satu fonem. Bunyi ini ditulis dengan menggunakan dwilambang. Tegasnya, diftong bukan dua vokal/bunyi yang sempurna tetapi gabungan/geluncuran bunyi yang tersendiri.

Read more of this article »

Posted in Bahasa Melayu 1, Bahasa Melayu Kontekstual, Literasi Bahasa, Pengajian Sukatan Pelajaran BMSR Tagged with: , , , ,

August 30th, 2012 by bukharishafie

Pelajar-pelajar PPISMP semester 2 (PSV & PJK) boleh mendapatkan bahan kursus di sini.

Posted in Bahasa Melayu Kontekstual Tagged with:

August 28th, 2012 by bukharishafie

Pelajar PPISMP Semester 2 (PSV & PJK) sila muat turun bahan berikut.

PanduanUmumEjaanBahasaMelayu

atau sila ke laman Dewan Bahasa dan Pustaka

Posted in Bahasa Melayu Kontekstual Tagged with:

August 4th, 2012 by bukharishafie

Klik imej untuk paparan lebih besar

1. Garis penghubung tanpa anak panah menunjukan huruf boleh saling berbalas berhubungan.

2. Bulatan (kuning) menunjukkan masing-masing vokal itu dapat berpasangan dengan vokal yang sejenis dengannya.

3.Garis beranak panah bermaksud vokal di   pangkal anak panah dapat berhubung vokal di hujung anak panah dan tidak boleh sebaliknya.

Posted in Bahasa Melayu Kontekstual Tagged with: