Diftong dan Vokal Berganding

Diftong dan Vokal Berganding Oleh Mohd Isa Abd Razak (http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/2012/12/diftong-dan-vokal-berganding.html#more) Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah. Takrif ini diberikan oleh Kamus Linguistik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Contoh yang diberikan ialah [ai] dalam pandai dan [au] dalam pulau. Profesor Nor Hashimah Jalaludin ... Read More

BM2311D: Pola Keselarasan Vokal Bahasa Melayu

1. Garis penghubung tanpa anak panah menunjukan huruf boleh saling berbalas berhubungan. 2. Bulatan (kuning) menunjukkan masing-masing vokal itu dapat berpasangan dengan vokal yang sejenis dengannya. 3.Garis beranak panah bermaksud vokal di   pangkal anak panah dapat berhubung vokal di hujung anak panah dan tidak boleh sebaliknya.