March 24th, 2013 by bukharishafie

Rencana di bawah membicarakan tentang “Maruah Bangsa Itu pada Bahasanya” dan “Bahasa Melayu dan Bahasa Malaysia”.

 

Posted in Bahasa Melayu 1, Bahasa Melayu Kontekstual, Bahasa, Sastera & Budaya Tagged with: , , , ,

February 6th, 2013 by bukharishafie

Bahan bacaan hasil penulisan Darwis Harahap (1992).

.
.
.
.
.
.

Posted in Bahasa Melayu 1 Tagged with:

December 8th, 2012 by bukharishafie

Diftong dan Vokal Berganding

Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah. Takrif ini diberikan oleh Kamus Linguistik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Contoh yang diberikan ialah [ai] dalam pandai dan [au] dalam pulau.

Profesor Nor Hashimah Jalaludin dalam bukunya Asas Fonetik (DBP, 1998: 41) pula menulis, “Bunyi diftong melibatkan dua rentetan vokal yang hadir serentak. Bunyi diftong terhasil apabila bunyi vokal yang hadir selepas bunyi vokal yang satu lagi menggeluncur ke arah vokal yang mula-mula hadir tanpa menunjukkan sebarang puncak kelantangan. Ketiadaan puncak kelantangan semasa penghasilan bunyi diftong menjadikan bunyi tersebut sebagai satu suku kata sahaja.”

Dalam bidang fonetik, unit bunyi bahasa diistilahkan sebagai fon. Fon yang dapat membezakan makna pula dinamakan fonem. Bunyi [au] dalam perkataan pulau ialah satu fon, sekali gus satu fonem. Bunyi ini ditulis dengan menggunakan dwilambang. Tegasnya, diftong bukan dua vokal/bunyi yang sempurna tetapi gabungan/geluncuran bunyi yang tersendiri.

Read more of this article »

Posted in Bahasa Melayu 1, Bahasa Melayu Kontekstual, Literasi Bahasa, Pengajian Sukatan Pelajaran BMSR Tagged with: , , , ,

July 27th, 2012 by bukharishafie

Halaman web berikut dapat membantu anda untuk mengenali alat-alat artikulasi dan daerah artikulasi.

 

Sila ke http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/# untuk pembacaan selanjutnya.

Read more of this article »

Posted in Bahasa Melayu 1 Tagged with:

July 27th, 2012 by bukharishafie

Pelajar PPISMP semester 1 (Pendidikan Bimbingan).

Sila muat turun rajah di bawah. Kemudian kenal pasti fungsi alat artikulasi berkenaan.

Rajah Artikulasi

Read more of this article »

Posted in Bahasa Melayu 1 Tagged with:

July 27th, 2012 by bukharishafie

Pelajar PPISMP Semester 1 (Pendidikan Bimbingan), sila muat turun nota kuliah (Pengenalan Kandungan Kursus BM1) berikut.

atau

Klik SINI untuk muat turun nota.

Read more of this article »

Posted in Bahasa Melayu 1 Tagged with:

July 27th, 2012 by bukharishafie

Sila baca.

URL: http://www.tutor.com.my/stpm/fonologi/Fonologi.htm

URL: http://www.tutor.com.my/tutor/arkib2002.asp?e=STPM&s=BM&b=SEP&m=4&r=m&i=NOTA

Read more of this article »

Posted in Bahasa Melayu 1 Tagged with: